લેખન એ શબ્દોનો ખેલ છે,અમે આ ખેલના માહિર ખેલાડી તો નથી પરંતુ જેવા-તેવા ખેલાડી પણ નથી જ વ્હાલા....

  • 696
  • 674
  • 610
  • (12)
  • 616
  • (37)
  • 1.2k
  • 738
  • (14)
  • 800
  • (29)
  • 1.2k
  • (29)
  • 1.3k
  • (29)
  • 1.7k