મને સાહિત્ય સાથે જોડાઈ રહેવું ગમે છે કારણકે મેં સાહિત્યને મારી જિંદગી માની લીધું છે. સહિત્ય વગર હું અધુરો છું કેમ કે સાહિત્ય કોઈ પણ અધૂરા માનસ ને પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. માટે મને સાહિત્ય પ્રત્યે અતૂટ સંબંધ છે.

    No Books Available

    No Books Available