ગુજરાતી હોવાનો મને ગર્વ છે... અદબ મા રહો સાહેબ ખરો ખેલ હજુ બાકી છે, ભવાઈ તો ક્યારની પતિ ગઈ , ખરું "કિરદાર" હજુ બાકી છે

  • (11)
  • 264
  • (20)
  • 298
  • (21)
  • 390
  • (20)
  • 400
  • (23)
  • 380
  • (22)
  • 492
  • (16)
  • 478
  • (23)
  • 518
  • (25)
  • 614
  • (19)
  • 616