શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • (15)
  • 194
  • 262
  • (14)
  • 456
  • (13)
  • 380
  • (22)
  • 526
  • (22)
  • 464
  • (20)
  • 580
  • (18)
  • 460
  • (19)
  • 486
  • (14)
  • 540