શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • 796
  • 676
  • 734
  • (11)
  • 794
  • 660
  • (12)
  • 992
  • 620
  • (11)
  • 1.5k
  • (21)
  • 1.4k
  • (11)
  • 1.6k