શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે? છતાંય કેટલાય ઘવાય છે. શબ્દોને ક્યાં વાચા હોય છે?, છતાં જખ્મો તાજા કરી જાય છે. શબ્દોની આ ભાષા પણ ક્યાં, સઘળાંથી સાચી વંચાય છે?

  • 570
  • 456
  • 612
  • (12)
  • 1.4k
  • 690
  • 928
  • 2.5k
  • (11)
  • 1.1k
  • 882
  • 862