વાર્તાકાર | એક અમદાવાદી શોર્ટ ફિલ્મ

Gujarati   |   08m 08s   |   865 Views

આ વાર્તા એક એવી સ્થિતિ પર આધારિત છે જેમાં કોઈની પ્રિય વસ્તુ જો એની પાસેથી છીનવાઈ જાય તો એ કેવા પ્રયાસો થકી તેને પાછી મેળવે છે.

×
×
વાર્તાકાર | એક અમદાવાદી શોર્ટ ફિલ્મ