અંકિત ત્રિવેદી વૈદ્ય નું વ્યાખ્યાન જૈન દર્શનમાં ભાગ ૧

Gujarati   |   15m 02s   |   2.5k Views

૨૧મી સદીમાં જૈન દર્શન કાર્યક્રમમાં અંકિત ત્રિવેદીની સ્પીચ

×
×
અંકિત ત્રિવેદી વૈદ્ય નું વ્યાખ્યાન જૈન દર્શનમાં ભાગ ૧