નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રી ગિરિષભાઈ નીલગીરી | #kavismmelan | #gujaratipoem |#gujaratishyri

Gujarati   |   13m 23s

💭 સ્વપન માં ફરફરે છે એ હવે 🤔 આવી જ સરળતા ન આવે તું 🚶‍♂️ ને આવે ગલી માં જેમ ચરણ થાય 💔 સપાટી પર મરેલ જીવડું 🔑 કદી ના રાઝ આવે છે 💖 મને જે રાઝ આવેલા 👀 નયન માં બે વલણ તારા 👤 તને હું આવકારું છું 💨 આ મારા શ્વાસ પૂર્વક હું 💞 અને તોયે મને લાગે છે.......................................શ્રી ગિરિષભાઈ નીલગીરી #નડિયાદ #કવિસંમેલન #શ્રીગિરિષભાઇનીલગીરી #MatrubhartiApp Browse Us on your Device: https://apps.matrubharti.com/ Follow Us On ------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/matrubharti Instagram: https://www.instagram.com/matrubharti_community Twitter: https://twitter.com/MatruBharti

×
નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રી ગિરિષભાઈ નીલગીરી | #kavismmelan | #gujaratipoem |#gujaratishyri