નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રી અનિલ ચાવડા | #kavismmelan |#gujaratipoem | #gujaratishyri

Gujarati   |   13m 29s

🌊 ડૂબી જાવ તો દરિયો છું હું 🏞️ તરી જાવ તો તળાવ જેવો 💧 વહી શકું તો નદી સમુ છું 🍂 રહી જાવ તો પડાવ જેવો છું 🌸 અડકો તો ફૂલ સમો છું 🌹 પસરી જાઉં તો મેહક સમો છું 🌅 સવાર થઈ ને મને મળે તો 😊 છું ઝાકળ ના સ્વાભાવ જેવો..........................શ્રી અનિલ ચાવડા @AnilChavdaOfficial Browse Us on your Device: https://apps.matrubharti.com/ Follow Us On ------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/matrubharti Instagram: https://www.instagram.com/matrubharti_community Twitter: https://twitter.com/MatruBharti

×
નડિયાદ | કવિ સંમેલન | શ્રી અનિલ ચાવડા | #kavismmelan |#gujaratipoem | #gujaratishyri