શ્રી શૌનક જોશી - કવિ સંમેલન | નડિયાદ | #kavismmelan

Gujarati   |   05m 45s

43 views Mar 5, 2024 🌟 કે છે ઘણા ઘણું એ ખુદ ની બડાઈ માટે 🗣️ પાછા કહે કહું છું તારી ભલાઈ માટે 💤 સપના પ્રમાણે ક્યારે જીવી શકાશે બોલો 🛏️ નીંદર મૂકી છે ગીરવે મોંઘી રજાઈ માટે . 🙏 તમારા પર હતું ને છે મને એ માન રહેવા દો 👍 તમે પોતે જ પોતાના હવે ગુણગાન રહેવા દો 😔 તમે લાચાર ને આથી વધુ લાચાર ના કરશો 💸 તમે ફોટા પડાવી ને કરો છો દાન રહેવા દો ⏳ વખત આવે તમારા થી વધુ સમજુ પરીદા છે 👶 તમારા બાળકો ને બસ નાદાન રહેવા દો- શ્રી શૌનક જોશી #gujaratipoem | #gujaratishyri Browse Us on your Device: https://apps.matrubharti.com/ Follow Us On ------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/matrubharti Instagram: https://www.instagram.com/matrubharti_community Twitter: https://twitter.com/MatruBharti

×
શ્રી શૌનક જોશી - કવિ સંમેલન | નડિયાદ | #kavismmelan