જે તમારું મૌન સાંભરી શકતા નથી તે ક્યારેય તમારા શબ્દો સાંભરી શકતા નથી.....

    No Novels Available

    No Novels Available