જીવન એક રચના છે અને રચના એક કવિતા.....કવિતા માં મારા શબ્દો છે અને શબ્દોમાં હું...