મિત્રતા - એક ખરાબ આદત… National story compition -jan

by Megha gokani Verified icon in Gujarati Short Stories

મિત્રતા કોઈ ના પણ જીવન નો એક અગત્ય નો સંબંધ છે , એવો સંબંધ છે જેને કોઈ હદ ની જરૂર નથી , કારણ કે તે આપણે આપણી જાતે બનાવીએ છીએ .... અહીંયા માયા , પલક , રિહાના , ખુશ્બુ અને ...Read More