આર્ટીફીસીયલ ઈન્ટેલીજન્સ (AI) – સોફિયા એક માનવીય રોબોટ

by Maulik Zaveri in Gujarati Human Science

આર્ટીફીસીયલ ઈન્ટેલીજન્સ (AI) – સોફિયા એક માનવીય રોબોટ મૌલિક ઝવેરી શીરી, ગુગલ અસીસટન્ટ, કોર્ટાના જેવા શબ્દો તમે સાંભળ્યા ન હોય તો તમે કદાચ હજુ ૨૧મી સદીમાં પહોચ્યા નથી. પણ ...Read More