પરાશર ધર્મશાસ્ત્ર - પ્રકરણ ૩

by Bhuvan Raval in Gujarati Spiritual Stories

यतिस्चव ब्रह्मचारी च पक्कान्नस्वमिनावुभौI तयोरन्नमद्त्वा तु भुक्त्वा चान्द्रायण चरेतII ५१ II दधाच्च भिक्षात्रितयं परिवाडब्रह्मचारिणामI इच्छया च ततो दधाद्रिभवे सत्यवारितंII ५२ II यतिहस्ते जलं दधार्ध्रेक्षय दधात्पुनर्जलंI तर्द्धेक्ष्य मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपममII ५३ II यस्य छत्रं हयस्चैवकुज्जरारोह्मृद्धिमत्I एन्द्रं ...Read More