આધ્યાત્મિકતા - શું ભગવાન ને પણ થાક લાગતો હશે.!

by Mahesh Vegad in Gujarati Spiritual Stories

“ આધ્યાત્મિકતા ”શું ભગવાન ને પણ થાક લાગતો હશે.! સામાન્ય જીવનમાં માત્ર માણસ જ થાકે એવું નથી.ક્યારેક તો મને એવું લાગે છે. આ ખુદા,ઈશ્વર,બધા દેવી-દેવતાઓ જેને આપણે ભગવાન કહીએ છીએ શું તેને પણ ...Read More