માર્કશીટની વેદના - 3 - છેલ્લો ભાગ

by SHILU PARMAR in Gujarati Social Stories

માર્કશીટની વેદના -3 દિવસો પાણીની માફક વહેતા હતા અને આખરે હવે 12 સાયન્સના પરિણામનો દિવસ પણ આવી જ ગયો હતો.ફરી એકવાર એ છોકરીના જીવનમાં એક નવી માર્કશીટ આવવાની હતી.ફરી એકવાર પેલા આંકડાઓનો ખેલ શરૂ ...Read More