અર્ધી રાતે આઝાદી - પુસ્તક પરિચય

by Kiran oza in Gujarati Book Reviews

અર્ધી રાતે આઝાદી - લેરી કોલિન્સ અને દોમિનિક લેપિયરઅનુવાદક - અશ્વિની ભટ્ટ "કહે છે કે ઇતિહાસ આપણને એકની એક ભૂલો ફરી ન કરવાનું શીખવે છે. પણ જ્યારે આવી ગાથાઓ આવી સત્યકથા વાંચીએ છીએ, ત્યારે જ સમજાય છે કે આપણે ...Read More