કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો - 5

by VIJAY THAKKAR in Gujarati Health

કોરોના – હકારત્મક પ્રસંગો- સંપાદન-વિજય ઠક્કર (5) કોરોના.. ૪ મને પોષાય છે. (microfiction) વિજય શાહ મારો એક મિત્ર…સાધન સંપન્ન છે તેના ઘરે સાંજે રસોઇ કદી થાય જ નહીં. અને સાંજ પડે એટલે ગાડી લઈને ક્યાં જમવા જવું એ જ ...Read More