×

બે હાથ ફેલાવુ મારા તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, હું માંગુ ને તુ આપે એ વાત મને મંજુર નથી.

  • (52)
  • 468
  • (62)
  • 526
  • (57)
  • 536
  • (43)
  • 420
  • (50)
  • 505
  • (51)
  • 507
  • (61)
  • 678
  • (61)
  • 546
  • (70)
  • 667
  • (51)
  • 583