અંતર આગ મારી પહેલી નવલકથા હતી. એ પછી મૃગજળ, ખેલ, શિકાર, નક્ષત્ર, મુહૂર્ત, સ્વસ્તિક, સંધ્યા સૂરજ, ધ ફેન એ મેડનેસ અને શમણાંની શોધમાં નવલકથાઓ ત્રિવેદી પ્રકાશનમાં છપાઈ. મારી બધી જ નવલકથા બેસ્ટ સેલર બનાવી છે તે માટે બધાનો આભારી છું. - વિકી ત્રિવેદી

  • 123
  • 266
  • 308
  • 246
  • 453
  • 519
  • (15)
  • 2.7k
  • (163)
  • 4.1k
  • (116)
  • 3.3k
  • (118)
  • 3.2k