અંતર આગ મારી પહેલી નવલકથા હતી. એ પછી મૃગજળ, ખેલ, શિકાર, નક્ષત્ર, મુહૂર્ત, સ્વસ્તિક, સંધ્યા સૂરજ, ધ ફેન એ મેડનેસ અને શમણાંની શોધમાં નવલકથાઓ ત્રિવેદી પ્રકાશનમાં છપાઈ. મારી બધી જ નવલકથા બેસ્ટ સેલર બનાવી છે તે માટે બધાનો આભારી છું. - વિકી ત્રિવેદી

  • 306
  • 376
  • (12)
  • 1.5k
  • (163)
  • 4k
  • (116)
  • 3.3k
  • (118)
  • 3.1k
  • (113)
  • 3.4k
  • (118)
  • 3.1k
  • (90)
  • 2k
  • (115)
  • 2.3k