કમલેશ દરજી દ્વારા લાઇવ સ્ટેન્ડ-અપ | 1st Friday with KD Live | Season 4

Gujarati   |   10m 10s   |   1.4k Views

Kamlesh Darji (KD Live) Live Stand-up by Kamlesh Darji - 1st Friday with KD 1st Friday with KD Live | Season 4 | July 2021 | Best Gujarati Comedy

×
કમલેશ દરજી દ્વારા લાઇવ સ્ટેન્ડ-અપ | 1st Friday with KD Live | Season 4