• તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • The Real Hero | Short Film (ARMY)

 • Anami - A Breakup Story

 • Kuldharma Patni - The Ideal Wife

 • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • Poor | A Short Film

 • If & but - Drug addiction

 • तुम्हारी प्यारी गुड्डी

 • Her First Draft | Short Film

 • Hall Ticket - Marathi Short Film

 • Happy Diwali | The Untold Story

 • Small Things - Short film

 • नृवंशशास्त्री | हिंदी शोर्ट फिल्म

 • होगा ?

 • UGHRANI (ઉઘરાણી) | NO BUDGET FILMS

 • Taras | Water Crisis