અઘોર આત્મા (ભાગ-૫) પ્રેતનું પ્રતિબિંબ

by DHARMESH GANDHI (DG) Verified icon in Gujarati Horror Stories

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ નવલકથા) (ભાગ-૫ : પ્રેતનું પ્રતિબિંબ) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૪ માં આપણે જોયું કે... મા કાલભૈરવીને ભોગ ચઢાવાઈ રહ્યો હતો. આઠ-દસ જેટલી સ્ત્રીઓ શરીર ઉપર કશું ...Read More