×

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ નવલકથા) (ભાગ-૧) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com -----------------------         જેવી મેં મારા સિલ્ક ગાઉનની દોરીની ગાંઠ છોડી કે એક ભયાનક વીજળીનો કડાકો થયો. મેં થરથરતા હાથે ધીમેધીમે મારું ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ નવલકથા) (ભાગ-૨ કઠોર તપસ્યા) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com ----------------------- (ભાગ-૧ માં આપણે જોયું કે... અંગારક્ષતિએ કબરમાંથી કાઢેલું મડદું જોઈ મારી આંખો ભરાઈ આવી. એ તિમિર હતો - ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ નવલકથા) (ભાગ-૩ ચાંડાલ ચોકડી) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com ----------------------- (ભાગ-૨ માં આપણે જોયું કે... અઘોરી અંગારક્ષતિએ જણાવ્યું કે જેની સાથે મેં થોડી ક્ષણો પહેલાં જ સંભોગ-સાધના કરી ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ નવલકથા) (ભાગ-૪ : નર-બલિ) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com ----------------------- (ભાગ-૩ માં આપણે જોયું કે... ચાંડાલ ચોકડી બનાવીને ભદ્રકાલીની ગુફામાં જવા માટે મને ત્રણ વિદેશી યુવક—યુવતીઓ મળી ગયાં ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ નવલકથા) (ભાગ-૫ : પ્રેતનું પ્રતિબિંબ) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૪ માં આપણે જોયું કે... મા કાલભૈરવીને ભોગ ચઢાવાઈ રહ્યો હતો. આઠ-દસ જેટલી સ્ત્રીઓ શરીર ઉપર કશું ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૬ : કલ્પ્રિત ઈચ્છા) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૫ માં આપણે જોયું કે... મારી નજર સમક્ષ એક ઘટાદાર વડનું વ્રુક્ષ ડોલવા લાગ્યું, ધ્રૂજવા લાગ્યું. એ ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૭ : રક્તચિત્ર) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૬ માં આપણે જોયું કે... મારી ગરદન ઉપર કોઈકના ગરમ શ્વાસનો ભીનો સ્પર્શ હું અનુભવી રહી હતી. હું ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૮ : શિવારાધના) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૭ માં આપણે જોયું કે... કલ્પ્રિત પેલી પૂતળી તપસ્યા ઉપર સંપૂર્ણપણે ઝૂકી ગયો હતો. મારી કમર નીચે જાણે ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૯ : ઉઘાડી પીઠ) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૮ માં આપણે જોયું કે... કોઈપણ સંજોગોમાં એ પૂતળીને વેદીમાં હોમી દેતા કલ્પ્રિતને અટકાવવાનો હતો. પુસ્તકમાં એ ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૦ : અગોચર વિશ્વ) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૯ માં આપણે જોયું કે... એ યુવતીની સંપૂર્ણપણે ખૂલ્લી પીઠ ઉપર એના શરીરથીયે લાંબો ચોટલો જમીન ઉપર ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૧ : પ્રેતનો પડછાયો) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૧૦માં આપણે જોયું કે... ઉઘાડી પીઠવાળી ચૂડેલ નાગલોકના યુવક નાગેશ તથા તિમિરના અકસ્માત અને મૃત્યુની ચોંકાવનારી વિગતો ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૨ : બર્ફીલો બાહુપાશ) -------------------- લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૧૧માં આપણે જોયું કે... અઘોરી અંગારક્ષતિ એની સાધના ‘બિલ્લી-વિધિ’ દરમ્યાન બિલાડીની આંખ ચાવી જાય છે, એનું રક્ત ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૩ : ચૂડેલનો ચોટલો) લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૧૨માં આપણે જોયું કે... તપસ્યા પ્રેત લોકોની દુનિયામાં પ્રવેશે છે જ્યાં અનેક વિક્ષુબ્ધ આત્માઓનો જાણે કે મેળાવડો લાગ્યો ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૪ : સહશયન) લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૧૩માં આપણે જોયું કે... તપસ્યાનાં યાદ કરતાં જ તિમિર તથા વિદેશી મિત્રો એક વાવાઝોડા સાથે ત્યાં હાજર થઈ જાય ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૫-પરકાયાપ્રવેશ) લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૧૪માં આપણે જોયું કે... પોતાના અંતઃવસ્ત્રો ઉતારીને મેગી તિમિરની બાહોમાં સમાઈ જાય છે. બીજી તરફ, ધારદાર હાડકાની અણી વડે શેન એક ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૬ મૈથુન-બલિદાન) લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૧૫માં આપણે જોયું કે... મેગી જણાવે છે કે પ્રેતયોનિમાંથી આવેલો કાળો પડછાયો એની ચૂડેલ મા પાસે પોતાની બલિનો હિસાબ માગશે, ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૭ શૃંગાર સરોવર) લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૧૬માં આપણે જોયું કે... અઘોરી અંગારક્ષતિ જણાવે છે કે શક્તિશાળી જીવન જીવવા માટે અઘોપંથમાં મૈથુન અને બલિદાન આવશ્યક છે. ...Read More

અઘોર આત્મા (હોરર-સસ્પેન્સ-થ્રિલર નવલકથા) (ભાગ-૧૮ ભદ્રકાલી ગુફા) લેખક : ધર્મેશ ગાંધી વોટ્સઅપ નંબર : 91064 80527 ઇ-મેઇલ : dharm.gandhi@gmail.com --------------------- (ભાગ-૧૭માં આપણે જોયું કે... તપસ્યાનો હાથ પકડીને તિમિર એને શૃંગાર સરોવરના ઊંડા પાણીમાં ખેંચી જાય છે. આંખો ખોલીને તપસ્યાએ ...Read More

(ભાગ-૧૮માં આપણે જોયું કે... તપસ્યાનાં સૌંદર્યવાન શરીરને ભોગવવાની ઈચ્છા ધરાવનારો અને એ ગર્ભથી અવતરેલા બાળકની બલિ ચઢાવીને બદલો લેવાના સ્વપ્ન જોવાવાળો કાળો પડછાયો કચડાયેલી હાલતમાં પડ્યો હતો. કાલિકા માતાનાં પ્રકોપ હેઠળ એની કાળી શક્તિ મૃતઃપાય થઈ ચૂકી હતી. અબીલ-ગુલાલમિશ્રિત ...Read More