જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૧

Gujarati   |   10m 14s   |   38.5k Views

રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેરમાં જય વસાવડાની સ્પીચ

×
×
જય વસાવડા સ્પીચ સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર ભાગ - ૧