×

તે દિવસે બરોબર રાતના બાર વાગ્યે મને એક મૅસેજ મળ્યો,મેં ચૅક કર્યું તો તેમાં એક ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ હતી,હજી મેં ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ ઑપન નો’હતી કરી ત્યાં બીજો મૅસેજ મળ્યો, ‘મી.લેખક કઈ વિચારતા નહિ,આજે હું પુરા દિવસમાં તમને પાર્ટ વાઇઝ ઍક ...Read More

દરિયાની લહેરો પણ જાણે તેની આંખોના દરિયાની જેમ શાંત થઇ ગઈ.મેઘાનો એક હાથ મેહુલના કપાળ પર હતો અને બીજો મેહુલના ગાલ પર અને એ હાથ મેહુલે કાંડેથી પકડેલો હતો.કેટલીક ક્ષણો સુધી બંને એકબીજાને એમ જ તાકી રહ્યા. બે માંથી ...Read More

તે દિવસે બરોબર રાતના બાર વાગ્યે મને એક મૅસેજ મળ્યો,મેં ચૅક કર્યું તો તેમાં એક ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ હતી,હજી મેં ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ ઑપન નો’હતી કરી ત્યાં બીજો મૅસેજ મળ્યો, ‘મી.લેખક કઈ વિચારતા નહિ,આજે હું પુરા દિવસમાં તમને પાર્ટ વાઇઝ ઍક ...Read More

તે દિવસે બરોબર રાતના બાર વાગ્યે મને એક મૅસેજ મળ્યો,મેં ચૅક કર્યું તો તેમાં એક ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ હતી,હજી મેં ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ ઑપન નો’હતી કરી ત્યાં બીજો મૅસેજ મળ્યો, ‘મી.લેખક કઈ વિચારતા નહિ,આજે હું પુરા દિવસમાં તમને પાર્ટ વાઇઝ ઍક ...Read More

મેઘાએ મીષ્ટિને સરખી સુવડાવી અને ઓઢાડી બેડ પરથી ઉભી થઇને પાછળ ફરી ત્યાં પાછળથી મેહુલ અચાનક આવીને જાણી જોઈને અથડાયો. મેઘા પાછળની તરફ નમી ગઈ અને મેહુલે તેને કમરથી પકડી લીધી.બંનેની નજર એવી રીતે એક થઇ જાણે આજ પહેલી ...Read More