ఆమె కథ(వ్యధ) by Avani in Telugu Novels
సిరి ఆంటీ ఇంకా రాలేదా?? త్వరగా రావే మీటింగ్ కి టైమ్ అవుతుంది.. అని గంట నుండి పిలుస్తున్నా రాకపోవడంతో!! విసుగ్గా అంటుంది...
ఆమె కథ(వ్యధ) by Avani in Telugu Novels
రాజీవ్ గారు లోపలికి రావడంతో!! కంగారుగా బయటకు వెళ్ళిపోతాడు సమీర్. సమీర్,, సిరి ఒకటే కాలెజ్.... బట్ అతను ఆమె కన్నా సీనియర్...