• સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • મરીઝ અને મરીઝ | સૌમ્ય જોશી | શબ્દોત્સવ 2020

 • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • હિરેન ગઢવી | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • मिलिंद गढ़वी काव्य (साहित्य सरिता)

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य (साहित्य सरिता)

 • पूजा भाटिया काव्य (साहित्य सरिता)

 • સંજુ વાળા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • खलील धनतेजवी काव्य (साहित्य सरिता)

 • શબનમ ખોજા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • પ્રણવ પંડ્યા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • સૌમ્ય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો