×

“મારા ફોન ની ફોટો ગેલેરી માં સિત્તેર ટકા આઈ એમ સોરી, આઈ મિસ યુ, વાળા તારા મોકલાવેલ ફોટા જ છે ડીલેટ કરી કરી ને થાકી જાઉં છું, મહિનાઆ એક આખો દિવસ તો તેમાં જ નીકળી જતો ...Read More

સેનેરીટા ભાગ ૧ ની અધુરી વાર્તા કે જેમાં કથા-નાયક ની પ્રેયસી ના અચાનક ચાલ્યા જવાથી થયેલી સ્થિતિ અને તેનો સામનો કરવા કથા-નાયક અને તેના મિત્ર ની સમજદારી, દર્શાવતી વાર્તા. ભાગ.૨.

સેનેરીતા ભાગ ૩ તેમજ અંતિમ ભાગ, જેમાં કથાનાયક ની તેની પ્રેયસી અચાનક મુલાકાત બાદ કથાનાયક ની સ્થિતિ તેમજ તણી સાથે ની અંતિમ તેમજ એક અદભુત મુલાકાત, બાદ વિરહ,