નાની પણ ચોટદાર by Ashish in Gujarati Novels
તમે બધાં માને વાંચો છો અને comments માં લખીને motivation કરો છો, આભાર. 365 દિવસ ની સરવાણીઓ લખવાનું ચાલુ કરું છું1.*આંગળી...
નાની પણ ચોટદાર by Ashish in Gujarati Novels
નાની પણ ચોટદાર વિભાગ 2 માં આપનું સ્વાગત છે. જો દરેક સરવાણી ને શાંતિ થી વાંચવામાં આવે અને અમલ માં મુકવામાં આવે તો સફળતા જ...
નાની પણ ચોટદાર by Ashish in Gujarati Novels
કેવું લાગ્યું : નાની પણ ચોટદાર : પરિવાર મિત્રો મને 6000 comments મળી તે બદલ તમારો આભાર. અત્યારે સમય કાઢી ને પોતાને કઈંક...
નાની પણ ચોટદાર by Ashish in Gujarati Novels
વાહ તમોને ધન્ય છે, એટલું બધું વાંચ્યું અને પ્રતિભાવો પણ આપ્યા. આભાર for Motivation.50. *તમે શું છો એ ભૂલી જશો તો ચાલશે પ...
નાની પણ ચોટદાર by Ashish in Gujarati Novels
કેમછો મિત્રો, ભાઇઓ અને બહેનો,હમણાં થી પ્રતિભાવ બંધ થયી ગયા છેવરસાદ માં ક્યાંક ખોવાઈ ગયા છો....ચેપ્ટર 5 તમારી સમક્ષ મુકું...