અજુગતો પ્રેમ by ravi gujarati in Gujarati Novels
સૂર્ય ધીમે ધીમે ઢળતો હતો, અજવાળું ધીમે ધીમે ઓછું થતું, અને અંધારું પથરાતું હતું વાતાવરણ માં અનોખી શાંતિ હતી. હળવે હળવે હ...
અજુગતો પ્રેમ by ravi gujarati in Gujarati Novels
"રવિ ક્યાં ભાગ્યો જાય છે?"  બોલતો બોલતો કુમાર રવિ પાછળ આવતો હતો. ત્યાં શિવમ્ દોડી અને રવિ ને પકડી લીધો.  "ભાગી...
અજુગતો પ્રેમ by ravi gujarati in Gujarati Novels
સવારના લગભગ સાત વાગ્યા હતા. બહાર પક્ષીઓ નો કલબલાટ થતો હતો. મસ્ત થોડી થોડી ઠંડી હતી, સવાર નો કોમળ તડકો જામ્યો હતો. સૌથી ઉ...
અજુગતો પ્રેમ by ravi gujarati in Gujarati Novels
- રવિ એચ. ગુજરાતીડાયરી નું પ્રથમ પેજ ખોલ્યું અને વાંચવાનું ચાલુ કર્યું. પ્રથમ પેજ પર કોલેજ ની વાતો જોઈ એટલે પાછળ પેજ પલટ...