• ગનુભાઈ ની ચા

  • Babes in the Wood

  • ઓપન લેટર્સ

  • जिस लाहौर नई देख्या, ओ जम्याई नई

  • पार्क (मानव कौल)

  • એક સ્થાયી મુસાફર

  • એકપાત્રી નાટકો