કર્મનિષ્ઠ by soham brahmbhatt in Gujarati Novels
ભાગ - ૧ (વ્યક્તિત્વ ) સોહમ બ્રહ્મભટ્ટ સંઘર્ષ વગર જીવનમાં સફળતા શક્ય નથી. સંઘર્ષ જીવનનો એ પાયો છે જેમાં જીવનની ઊંચમા ઊંચી...
કર્મનિષ્ઠ by soham brahmbhatt in Gujarati Novels
ભાગ - 2 થોડા સમય પછી.... કહેવાય છે ને કુદરત ને જે મંજુર હોય એ કુદરત કરે જ. એની સામે લડવાની તાકાત આ મનુષ્ય જાતમાં છે જ નહ...