×

એક સફર (રહસ્યમય પુરાણી દેરી) ભાગ-1 આજની સફર ના તો કોઈ પ્રેમ પર છે, ના તો કોઈ વ્યક્તિ પર છે. આજની સફર એક પુરાણા ગામ ઉપર છે. જે ગામ માં ભગવાન રૂપ ભૂત પણ વસવાટ કરતાં હતા. આજ લગી ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી ભાગ -2 (આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે એક સુંદર વૃંદાવન જેવું ગામ હજનાળી છે. જેમા સાધુ સંતોનું ખૂબ જ માન હોઇ છે. એક પ્રખ્યાત મંદીર રુપ માં શક્તિનો વસવાટ હોઇ છે. ત્યાં જ સાધુના વેશમાં ચોરો ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-3 (આગળના ભાગમાં તમે વાંચ્યું કે ગામને આશ્વાસન આપતાં ગુરુ મહારાજ બધાને 12 મા દિવસની રાતે બધાં ગામ લોકો ઘરની અંદર જ રહયા. હવે આગળ.) એક જ રાત માં ગામના લોકો બીમારી થી મુક્ત ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ -4 (આગળનાં ભાગમા ચોરોની આત્મા સામે લડવા 13મા દિવસે સાધુ મહારાજે સમાધિ લીધી અને 24 દિવસ પછી નાં રાતે શુ થવાનું છે તેનુ રહસ્ય રહી ગયુ. હવે આગળ...) સેવક મહારાજે કહ્યુ 24 ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-5 (આગળના ભાગમાં જોયું ચોરોની આત્માનો સામનો કરવા એક કાળી વિદ્યાના જાણકાર એવા મણી ડોશીનું નામ આવે છે. હવે આગળ...) સેવક મહારાજે કહ્યુ " મુખીજી કોણ છે મણી ડોશી?" ત્યાં જ પાછળથી લોકોમાં આછા ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-6 ( આગળના ભાગમાં જોયું કે એક તરફ મૂર્તિની સ્થાપન માટે ગામ ખુશી મનાવી રહ્યુ હતુ ત્યાં જ એક દુર્ઘટના બની. વાલજી અને તેમની પત્ની મૌત ને ભેટી જાઇ છે. અને છરી મણી ડોશીનાં ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-7 (આગળના ભાગમાં જોયું કે બધાની વચ્ચે મણી ડોશી એ ઘા કર્યો અને કરશન ત્યાં જ મૌતને ભેટ્યો, હવે આગળ...) મણી ડોશીએ ધારીયા નો એક ઘા કાર્યો કે "ગામનાં એવાં એક પૂજારી કરશન ભગતનું ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-8 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે મુખીજી અને ગામનાં લોકો બે ખૂનનાં કારણે મણી ડોશીને તડિપાર કરે છે. પરન્તુ મૂર્તિને કલંકિત કરી એટ્લે જીવતી સળગાવી નાંખે છે. હવે આગળ...) ઢોલી બોલ્યો " મણી ડોશી આવે ...Read More

રરહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-9 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે વાલજી અને તેની પત્નીનું ખૂન મણી બા એ નહતું કર્યું, કરશન ભગતના ખૂનનું રહસ્ય જાણવા મણી ડોશી પાસે લોકો જાય છે.. હવે આગળ...) ઢોલીએ થોડો શ્વાસ લઇને પોતાનુ ભૂતકાળ ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-10 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે ઢોલી ગામ લોકોને મણી બા પાસે લઇ જવા વહેણ પાસે લઈ આવે છે. મુખી વહેણ અંદર મણી ડોશીને શોધવા જાય છે. હવે આગળ...) મુખીજી પોતાના પગલાં આગળ એવી રીતે ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ -11 (આગળના ભાગમા જોયું કે ઢોલીને ગામ ચૉહરે સળગવા માટે બાંધે છે અને મુખી વહેણમાં મણીડોશીને શોધે છે. હવે આગળ..) "આવ મુખી આવ, તારી જ રાહ જોતી હતી આટલા વર્ષોથી" આટલું સાંભળતા મુખી ...Read More

ભાગ-12 રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-12 (આગળ જોયું કે મુખીજીની મણી ડોશી સાથે મુલાકાત થાઈ છે, અને પોતાના ભાઈએ પણ ગુનો કર્યો છે તેની ખબર સાથે મણીડોશી સાથે વાતું કરે છે. બને વાતું કરતા કરતા ગામમાં પહોચે છે, ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-13 (આગળનાં ભાગમાં જોયું મણીડોશી ઢોલીને બચાવે છે અને પછી ગામને બચાવા મુખી પાસે એનાં વંશજની દિકરી માંગે છે. હવે આગળ...) મણીડોશી બોલી " સાંભળ્યું નહીં મુખી, મને એ બાળકી આપી દે, જો તારે ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ-14 (આગળનાં ભાગમાં જોયું કે મુખી પોતાની બાળકી મણીડોશીને આપે છે. ઘનાભાઈ તેને રોકે છે પરન્તુ મણી ડોશીનું એક વેણ બોલતાં જ તેં ત્યાં જ પડી ભાંગે છે. હવે આગળ...) બધુ જોઈને ગામનાં લોકો ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (એક સફર) ભાગ -15 (આગળના ભાગમાં જોયું કે મણીડોશી બાળકીને લઈ વડ તરફ જાય છે, પાછળ મુખીને પ્રવીણભાઈ પોતાના ઘરે લઈ જાય છે. હવે આગળ...) "મુખી તમે શાંત થઈ જાવ પહેલા અને મને બધુ કહો જે ...Read More

રહસ્યમય પુરાણી દેરી - 16 (આગળના ભાગમાં જોયું કે મુખી અને પ્રવીણભાઈ કરશન ભગતની આગળની વાતો યાદ કરે છે, અને વાલજી ની પત્ની કરશન ભગત ને સૈતાન જેવો કહે છે. હવે આગળ...) મણી ડોશી એક હાથમાં બાળકી અને બીજા ...Read More