નાનીં જીદગીં ની કહાની - 10

by Bhavesh Jadav in English Love Stories

મેં ફોન ઓન કરીને જોયુ તો કોઈ બીજા ડુકર જેવો દેખાતો કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરતી હતી હું તો એકદમ થી ચોકી ગયો મારી જીંદગી મા એવો ગુસ્સો કોઈ દિવસ નહિ આવીયો હોય પછી તે આવી મે ગુસ્સા મા ...Read More