Structural Unemployment A comprehensive Study by JUGAL KISHORE SHARMA in English Business PDF

Enempoyment In India The Basic Study A Essay

by JUGAL KISHORE SHARMA in English Business

न कश्चित कस्यचित मित्रम्, न कश्चित कस्यचितरिपुरू।व्यवहारेण जायंते, मित्राणि रिप्वस्तथा।। आलस्यम् हि मनुष्याणाम् शरीरस्थो महान् रिपु:।नास्त्युद्यमसमो बंधु: कृत्वा यम् नावसीदति।। ततः प्रजापतिः प्रणिपपात नमोनम इति । तथैवर्चाथ तमस्तौत् ।उग्रमित्याह उग्रः खलु वा एष मृगरूपत्वात् । वीरमित्याहवीरो वा एष वीर्यवत्त्वात् ...Read More