Governor Vijayam in Tamil Short Stories by Kalki Krishnamurthy books and stories PDF | Governor Vijayam

Governor Vijayam

Governor Vijayam

கவரனர வஜயம

1

ஸமன ச வகரநதஞ சசடடயர மதத யன பஜனம ஆன னனர,

வழககமபல சயவ நறகல யல டததக சகணட தத ரகககயப

ரததப பரடடனர. தகலபபகக/ மடடம ரததக சகணப0 பன அவர,

"சயககயறறத பதககம" "கவரனர அஸதத வரககல நடடவர" எனனம

தகலபபகக/ப ரதததம த டகக டடப பனர. சசடடயரகக மயர

கசசல உண0யறற. மரப ச ற த பநரம 'ட' 'ட' எனற அடததக

சகண0த. சறற சம/<ததக சகணட அததகலபபக/<ன க=ழ இரநத

சசயத கய மறறம டததர. அமமதம 20ம நள ககல 7 மணகக

கவரனர தகர .... ரயலபவ ஸப0ஷன<ல இறஙக ப சயககயறறத

பதககததகக பமட0ரல சசலவசரனதம, மறறம லவவரஙகளம

இரநதன. சசடடயர உ0பன தமத ரதம கரயஸதர சஜயரகமயகரக

கபட0னபனர. கரயஸதர வநத பசரநததம, "ஐயபர, சஙகத

சதரயம?" எனறர.

"சதரயபத! எனன வபசஷம?"

"உமகபககனய சதரயம? இதறகததன தத ரகக டயசமனற

உமககப டததப டததச சசலக பறன. வரஷதத ல ர.250 சசலவழ தத

இவவ/வ தத ரகககள தரவகக பறபம, ன எதறகக? நன மடடம

ஜகக ரகதயகப டததக சகணட வரவட0ல இபபத எனன

ஆக யரககம?"

"வஷயம எனனசவனற எஜமன சசலலவலகலபய?"

"நமமரகக 20-நபதத கவரனர வரக றர!"

கரயஸதர இட வழநதத பல வகயப சரதகத த றநதர. "ஓ

ஓ..." எனற சதததகதத தவர பவற வரதகத அவர வயன<னறம

வரவலகல.

"சர, பமபல எனன சசயக றத?" எனற சசடடயர பகட0ர.

"எலல ஏறடகளம சசயதவ0 பவணடயத தன." "20-நபதத ககல ரயலபவ ஸப0ஷனககப பக பவணடம. நமத

பமட0ர வணடயல ஒர தச இலலமல //சவனற பதயதத கவககச

சசலலம."

"ரததZரக/? நன டவதமக பமட0ர வணட வஙகததன

பவணடசமனறத இபபத எவவ/வ யனடக றத?"

"இநத மனபயசகனகககததபன ஐயபர உமம 0தத ல எனகக

இவவ/வ ரயம? இரககடடம. நமத வZடட வசகல அலஙகரகக

பவண0ம?"

"நமத வZத வழ யகக கவரனர பக றர?"

"ந சசயம லகல. ஒர பவக/ ஸப0ஷன<ல இறஙக பநபர

பயவ0லம. கசலக0ர தகரய0ம சசலல நமத வZத வழ யயப பக

ஏறட சசயய பவணடம."

"மடயவட0லம தகம லகல. எபடயம நமத வZட

அலஙகரககபடடரநத சசயத தத ரககக/<ல சவ/<யக வடமலலவ?"

"அதவம உணகமதன. இரககடடம. கரமவதரம ஐயஙகரகக

இசசசயத சதரயமல ரகக பவணடபம? அவர த னம தத ரகக

எனகனபபல கவனமகப டகக றர?"

"அவரககத சதரநதலம தகம லகல. தஙகள பயசகன சசயய

பவண0ம. மதல ல அவர0ம பமட0ர க க0யத. கழய கரந0க

பகசச வணடயலதன அவர வரபவணடம. பமலம தஙகளகக

ந கனவலகலய? கசலக0ர தரரபல அவரகக ரவகதர ட0ம

அ/<ககபட0பத, அவரக0ய பவஷதகதயம, அவர த ரமத த ரமச

சலம பட0கதயம ரதத எலலரம 'சகல' எனற ச ரககவலகலய?

அநத மத ரதன இபபதம ஆகம" எனறர கரயஸதர.

அசசமவதகத ந கனததச சசடடயர இபபதம சறற நககததர.

"இரநதலம, நம வZட அலஙகரம சசயயம வஷயம அவரககத

சதரயகக0த. எலல ஏறடம சசயத தயரய கவததக சகணட, 19-

நபதத இரவ தத மணகக அலஙகரஞ சசயதவடபவம. ஐயஙககரக

ககலயல எழநத வழ ககமடச சசயயலம" எனறர.

இனனம எனசனனன ஏறடகள சசயய பவணடசமனகதப றற சசசடடயரம கரயஸதரம நZண0 பநரம பயச ததரகள. மறநள ந0ககம

நகரசக கட0தத ல கவரனரகக உசரப தத ரம வச ததக சகடகக

பவணடசமனற ஒர தZரமனதகதத தம சகணட வரபபவதகச

சசடடயர எழத நகர சகயன தகலவரககனபனர. னனர, கரயஸதர

தமத கரயதகதப ரககச சசனறர.

2

ஸமன ச வகரநதஞ சசடடயர சரய வயர. அவர வச தத ச ற

ட0ணதத ல மனற மட கவதத ம/<கக அவர ஒரவரகபக உணட.

இ/கமயல அவர ஒர ஏகழயகபவ இரநதர. மதல ல ஓர இரமபக

கக0யல கமஸதவக பவகல ரததர. லகம பதவயன கக0க கண

ரகவ அவர ம]த வழநதத. தன<ககக0 கவதத வயரம ந0ததபவ,

சசலவம நளகக நள சரக றற. மகயதததத றகச சறற மனப

ஏர/மன இரமபச சரகககள அவரக0ய கக0யல தஙக யரநதன. யததம

ஆரமதத னனர, இரமபச சமனக/<ன வகல இரம0ஙக,

மமம0ஙகயறற. சசடடயர ஒபரயடயக லடசத த யக வட0ர.

னனர, சக^ரவஙக/<ல ஆகச வழநதத. அடதத வZடட வகக=ல ரவகதர

கரமவதரம ஐயஙககரத தமத வழககக உதரணமகக சகண0ர.

நக0, உக0, வகனக/<ல அவகரப னறற னர. ஆஙக ல ஆசன

ஒரவகர அமரதத ஆஙக லம கறறக சகண0ர. நகரகவழகககககரய

ஆ0மரஙக/கனதகதயம ஒவசவனறகக கககசகண0ர.

உதத பயகஸதரகளகக அடககட வரநத ந0தத னர. சரநசதகக சசலவ

சசயத நகரசக அஙகதத னரகவம ஆனர. இபபத அவரக0ய மனம

மழவதம 'ரவகதர' ட0தகதப றற ந னறத. இதபனட, தம ரவ

கதர ட0ம சறவதறகள, ஐயஙகர, பமலவகபபகக, அதவத த வன

கதர ட0ததககப பயவ0மல ரகக பவணடபம எனற கவகலயம

அவரககணட. எனபவ, கவரனர தமத ஊரகக வஜயம சசயயமபத

ஐயஙககர எநத வஷயதத லவத மநத க சகணட கவரனரன கவனதகதக

கவரநத ட0ம சறறவ0 பவணடசமனத அவரக0ய பநககம. பமபல

கற பட0 சமஷகணயல கரமவதரம ஐயஙகரன சயர அடககட அட

ட0தறக இததன கரணமகம.

மறநள, ஸமன சசடடயர, மக ழசச ததமய மகதத0பன

நகரசகக கட0தத றகச சசனறர. கவரனரகக உசரப தத ரம வச ததக

சகடகக பவணடசமனற தZரமனதகதப பரரகண சசயத பசவதறக ஒர

ரசஙகதகதத தயரததத தமத சடக0ப கயல படடக சகணடரநதர.

அபரசஙகதகத மனற கமகப ரககலம. மதல கத யபல,இநத யவகக ஆஙக ல ஆடச யன யனக ஏறட0 நனகமகக/ப றற

வரணதத ரநதர. இரண0வத கத யல கவரனர தகரயன

பரபவததரஙகள, கலபசரகம, கணசச றபப மறறம கலயண கணஙகள

எலலவறகறயம றற வரததக கற யரநதர. மனறம கத யல

கவரனர தகர இமமகணதத ல வநத தவயல அமரநத னனர சசயத

சசயயத எலல நனகமகக/யம றற க கற படடவடட ஒபர ஒர

வஷயதகத மடடம பமனகம தஙக ய கவரனர ரபவன பமலன

கவனததககத தழகமய0ன சதரவததக சகளவத தமத வரநதததகக

க0கமயயரகக றசதனறம, அவரக0ய ஆத ககதத ல இரஜ

வசவச களகக ஆதரவ பதசதனறம, ட0ஙகள வழஙகம வஷயதத ல

ஆசம க/<ன பயகக யதமசஙகக/ச சறறக கவன<தத கரகண

பரயபவணடம எனறம சசலல யரநதர. இநதப ரசஙகதத றக நகலகள

எடததத தமத கரயஸதர மலம எலலப தத ரகக ந ரரகளககம

அனப, ரசஙகம மழவகதயம தத ரகககளகக தநத யல அனபபம

சசலகவத தம ஏறறக சகளவதக சதரவததத0ன, கவரனர வஜயததகக

மறநள தமத வZடடகக வநத தமகமக கணடபகமடயம

சசலல யனபனர.

ஆனல, அநபத! அவர நகரசகக கடட0தகத அக0நத

ஆசனதத லமரநததம, அவர மக ழசச அவவ/வம தயரமகவம,

பகமகவம மற றற. ஏசனன<ல, ரவகதர ஐயஙகர தமகம

மநத கசகணட கவரனர வரபவறபத தZரமனம சகணட வரவதக

மனனடபய அற வததவட0சரனறம, ஆதலல அவரக0ய தZரமனநதன

மதல ல வரசமனறம சதரய வநதன. ஆனலம சசடடயர பதலவகயக

கணட அஞச வடவரலலர. மயறச த ரவகனயககவகத அவர தமத

வழகககயல கண0ற நதவர. எனபவ ஐயஙகரகக அடததறபல தபம

தZரமனம அனபயரநததல ஐயஙகரன தZரமனதகத ஆபமத ககம

உரகமயவத தமகக அ/<கக பவணடசமனப பரட அவர

சவறற யக0நதர. அதனன தZரமனதகத ஆபமத ககம வயலக, தம

எழத கவதத ரநத ரசஙகம மழவகதயம டததவட0ர.

சசடடயர மறநள தகல ஆவல0ன எத ரரதத ரநத வநததம

தத ரகககக/ உக0ததப ரததம ரததர. அநபத! அவர ஏமறறதகத

எனனசவனற சசலவத? ஒர தத ரககயலவத இவரக0ய ரசஙகம

சவ/<யகவலகல. "ஸமன ச வகரநதஞ சசடடயர தZரமனதகத

ஆபமத ததர" எனற 0பம எலலப தத ரககக/<லம கணபட0த.

சசடடயரன ரசஙகதகதப தத ரகககளகக அனபமல ரபதறக

பவணடய பவகல மனனபமபய ஐயஙகர சசயதவட0த, வம

அவரககத சதரயத.அவர உலக லள/ எலலகரயம, க0வக/யஙக0ச பசரததத

த டடகசகணடரகககயல, கரயஸதர வநத பசரநதர. அவர சகணட

வநத சசயத சசடடயரகக ஓர/வ ஆறதல அ/<ததத.

"சஙகத பகடடரக/? கவரனர தகர ககல ஏழ மணககததன

ஸப0ஷனகக வரபபக றரம. ஒனத மணககப சயககயறறத

பதககததகக அஸத வரககல நடடவதறகத த ட0ம சசயயப

டடரகக றதம. சமர ஐமத கமல இதறக க0யல ரயணஞ சசயதக

பவணடம. ஆதலல நகரசக உசரப தத ரதகத, நகரமண0ததகக

வநபத அலலத ரயலபவ ஸப0ஷன<பலபய சறறக சகளளவதறக

பநரம லகலயம. இசசசயத இபபததன கவரனரன அநதரஙக

கரயதரச ய0ம ரநத வநததம. தஙகள அததZரமனதகதப பரரகண

சசயயதபத நலலதகப பயறற. இலலவடல இபபத எவவ/வ

அவமனம ரஙகள" எனறர கரயஸதர.

"ஆ! கரமவதரம ஐயஙகரகக நனறய பவணடம. மநத க சகள/ப

ரததரலலவ" எனற கற ச சசடடயர உவககயக0நதர.

"ஆனலம, 20-நபதத ககலயல ஸப0ஷனககப பக

பவணடமலலவ?" எனற கரயஸதர பகட0ர.

"சநபதகம லலமல, மறற எலல ஏறடகளம மனனபர த ட0ம

சசயதள/ட ந0தத பவணடயபத."

3

கக0ச யல, கற பட0 த னம வநதத. ச வகரநதஞ சசடடயர

அத ககலயபலபய எழநத ரநத ஸநனனத கக/ மடததக சகண0ர.

னனர, ந கலக கணணடயன மனப ந னற அகரமண பநரம உக0

தரததக சகண0ர. அவரக0ய அரகம மகனயள, அரக ல ரநத

தணகக/த தடடக சகடததம, நகககக/த தக0ததக சகடததம உதவ

பரநதள. அலஙகரம சசயத சகணட மடநததம, கரயஸதகர வடட

பமட0கரக சகட0ககயல ரநத சகணட வரச சசனனர. சசடடயரன

மகனவ வசல ல பயச சகனம ரததள. நலல சகனமன தரணதத ல

நலல பநரதத ல சசடடயர வZடடல ரநத சவ/<பய பறபடட பமட0ரல

அமரநதர. பமட0ர வணடயன மகனயல சரயசதர யன<யன ஜக

சகட அழகக ஆடகசகணடரநதத. அடதத ஐயஙகர வZடக0ப ரதததம,சசடடயரககக சகஞசம 'சசபரல' எனறத. தமகமப பலபவ

ஐயஙகரம, மதல நள மகல வகர பசமல ரநதவடட, இரவகக ரபவ

வZடட வசகலத பதரணஙக/லம சகடக/லம அலஙகரதத ரபகதக

கண0ர. இதறகள பமட0ர வணட பறபடட வட0டயல, அத கமகச

ச நத பதறக பநரம இலகல. ஐநத ந ம ஷஙகளகசகலலம வணட ரயலபவ

ஸப0ஷகன அக0நதத. தமகக மனனல ஐயஙகர அஙக வநத தயரகக

கததக சகணடரபகதப ரததர. உளளககள அவரக/<க0பய

இவவ/வ படட ந0நத சகணட வநததயனம சவ/<கக அவரகள

அதத யநத நணரகள. எனபவ சசடடயர "எனன ஐயஙகரவள! ஏத

இவவ/வ அத ககலயல வஜயம சசயதத?" எனற பகட0ர. "இஙக ஒர

ச ற கரயமக வநபதன. தஙகள சசனகனப ட0ணம பவதகக

பகளவபடப0ன. அதறககததன ஸப0ஷனகக வநதZரகப/?" எனற பகல

சசயயம வகனயக ஐயஙகர வனவனர. "அத ரககடடம. தஙகள வZடட

வசகல இரவகக ரபவ அலஙகரம சசயத ரபதகக கணக றபத! எனன

வபசஷம?" எனறர சசடடயர. "தஙகள வZடட வசல லம இனற

ககலயல பதரணஙகக/ப ரதபதன. தஙகளகக இனற சஷடயபத

பரதத வவகம எனற சசனனரகள. அபடததபன" எனற க ரதககயக

பகட0ர ஐயஙகர. சசடடயர இதறக கடகமயகப த ல சசலல

எணணனர. ஆனல அதறகள ஸப0ஷன /டரதத ல கட0ம வநத

ந னறவட0த. நகரசக அஙகதத னரகளம, ச ல வகக=லமரகளம,

உதத பயகஸதரகளம, நபதஸதககக வநத பல]ஸகரரகளம,

க ஷகரப ரசரம சசயய வநத ஏபத இநதத தமகஷயம சகஞசம

ரககலபம எனற உள நகழநத சதண0ரகளம, அவரகக/த சத0ரநத

வநத இரகச யப பல]சரம, பககவணட ந கலய பமக0யல எளளப

பட0ல க=பழ வழத வணணம சநரஙக க கடனரகள. எலலரம கண

பததப பகமட ரயல கதகய பநகக ய வணணமய ந னறரகள.

கக0ச யக, கவரனர தகரயன ஸசஷல வணட வநத பசரநதத.

பல]ஸ அத கரகள அஙகம இஙகம அகலநத அகமத கய

ந கலநடடனரகள. கவரனர ரப வணடகய வடடக க=ழ றஙக னர. அவர

பவதறக வழ ஏறடததபட0த. எனசனனனபவ மபனரஜயம

சசயதசகணட அஙக வநத ரநதவர அகனவரம, அநத வனடயல

சகடடயக மசசகக0 வ0மல, மரப 00சவனற அடததகசகள/

ம கக ஆவல0ன அவகர பநகக ந னறனர. எஙபக தகர மகசமடததகக0ப

ரமல பயவடவபர எனற எணண அவரகள நடநடஙக னரகள.

அபபத அஙக ரநதவரகளள ஒரவர உணரசச பமல]டடனல மரசகசயக

வட0சரனறம, ஆயனம மரசகச ந கலயலம அவரக0ய தZவர

இரஜகத யன கரணமக, க=பழ வழநத கழபம வக/வயமல தகணப

டததக சகணட மகறவல ந னற சகணடரநதசரனறம, னனலசதரயவநதன.

ந றக, தகர க=ழ றஙக யதம, சதபகய மரயகதக கற யகக ககயல

எடததகசகணட, ஒர மகலயல ரநத வரகசயக எலலகரயம ஒர

ரகவ ரததக சகணட வநதர. அஙக ரநபதர அகனவரம, தஙகள

வழவன இலடச யம ந கறபவற வட0சதனனம எணணங சகண0னர.

அவரக0ய ரகவ தமம]த வழககடய கணதத லம ககறநத பநரதத ல

தம சலம சசயயத தவற வட0ல எனன சசயவசதனற எலலரககம

யம. எனபவ, மதல ல அவர ரகக ஆரமததத ல ரநத, அவர கணகள

கக0ச வகர சசனற மடததப றக அவர ந0ககத சத0ஙக ய வகரயல,

அஙக ரநபதர அகனவரம சலம சசயத சகணப0யரநதனர. பமலக

கறற, வZச அடககமபத மரஙகள ந கறநத பதபல எவவற க க/கள

இக0யgடனற ஆட அகசநத சகணடரககபம அவவற ஐநத ந ம ஷ

பநரதத றக அஙக ரநபதர அகனவரக0ய கரஙகளம சநறற ககச சசனற

க=பழ வநத வணணமயரநதன.

இவவதம ஒர மகற இரஜ ரகவ ரதத வடடக கவரனர தகர

பவகமக ந0நத பய சவ/<யல தயரய ந னற பமட0ரல ஏற ச

சசனறர. அவகரத தரச கக வநத கடயரநபதர எலபலரம தஙகள

தஙகள இலலஙகளகக ஏக னர. ஸமன ச வகரநதஞ சசடடயரம

சச^கக யமக வZட பயச பசரநதர. உ0பன அவரக0ய மகனவ,

கழநகதகள, கரயஸதர, பவகலககரரகள எலலரம சழநத சகணட

"எனன ந0நதத?" எனற ஆவல0ன பகட0ரகள. சசடடயர சறற இ/க ய

மனம சகண0வர. இவவ/வ பரக0ய உள/ஙகக/யம அவர வZணல

பணடதத வரமவலகல. எனபவ அவர, "இனகறய வபசஷம இவவ/வ

நனறக ந0நபதற யதறககக கரககக/க கபடட அமகககக அரசசகன

சசயய ஏறட ணண பவணடம" எனறர. சசடடயரன மகனவ

மதல பயர, இனனம ம கநத ஆவல0ன, "கவரனர தஙகள0ன பச னர?

தஙகள எனன த ல சசனனZரகள? வபசஷம எனன ந0நதத?" எனற ஒபர

மசசகக பகட0னர. சசடடயர சசனனதவத:- "கவரனர வணடகய

வடடக க=பழ இறஙக யதம, ஜ லல கசலக0ர மதல ய ஒரவர இவர0ன

சறறப பச வடட, பநபர எனன<0ம வநதர. நன சகஞசமவத

யபடப0ன எனக றZரகப/? இலலபவ இலகல. எனனரக ல வநததம தகர

என கககயப டததக கலகக வடட 'சசடடயரவள! தஙகக/ப றற

ந ரமவம பகளவப டடரகக பறன. தஙகளம தஙகள நத ம தத ரரகளம

சகநதபன?' எனற பகட0ர. உஙகளககததன சதரயபம? நன பச

ஆரமததல இபலச ல வடக ற பரவழ ய? தகரயவரகப/! தஙகள

ஆடச யபல எவவத ககறவம னற வழநத வரக பறம. ஆனல ஒர

வஷயதத லதன தஙகள அரசஙகதத ன ம]த ககற சசலலபவணடயதயரகக றத. ட0ஙகள வழஙகம வஷயதத ல மடடம தஙகள

தரதரஙகக/க கவன<தத வழஙகவத லகல எனற நன..."

"ஐகயபய! இவவ/வ கடகமயய பச வடடரகப/? தகர

பகததக சகள/வலகலய?" எனற கரயஸதர ரநத வனவனர.

"ஹkம பகததக சகள/வ? உனகக எனன சதரயம? நன

இவவற சசனனவ0ன கவரனர தகர என கககய ம]ணடம டததக

சகணட 'சசடடயரவள, இநத வஷயதகத எனத கவனததககக சகணட

வநததறகக ந ரம வநதனம. உ0பன கவன<ததத தககத சசயக பறன' எனற

சசனனர. அபபத அஙக ரநதவரகள எலபலரம கரபகஷம சசயதரகள.

ஆனல நமத ரவகதர ஐயஙககரப ரகக பவணடபம? அவர மகதத ல

ஈய0வலகல. அவகர ஒரவரம கவன<ககவலகல. ஒர மகலயல

பசமல ந னற சகணடரநதர" எனற சசடடயர சரமரயகப சழ நதர.

அபத சமயதத ல ரவகதர கரமவதரம ஐயஙகர வZடட

அநதபபரததகக யரவத சசனற ஒடடக பகடடரநதல, ஸமன ஐயஙகர

தமத அரகமக கதல ய0ம, "ஆனல ச வகரநதஞ சசடடயகரக கவரனர

மகசமடததகக0ப ரககவலகல. வம! ச வபன எனற இவர மகலயல

ந னற சகணடரநத வடடப பயச பசரநதர" எனற கற மடதததம

கத ல வழநத ரககம.

Rate & Review

Parth Panchal

Parth Panchal 4 years ago