નાનીં જીદગીં ની કહાની - 8

by Bhavesh Jadav in English Love Stories

હું જેવો બસમા ચડતો જ હતો તેવા મા જ એતો એકજેટ મારી સામે આવી હું તો ચોકી જ ગયો કે તું શું કામ આયા આવી યાર મે ફોન પર કેટલી સમજાવી તને યાર પછી એ રડવા લાગી અને મને ...Read More