મુક્તિ - દેહની કે આત્માની? (ભાગ -3)

by Heena in English Fiction Stories

આગળના ભાગમાં જોયું એમ એકબાજુ ઓપરેશન રૂમ અને બીજી બાજુ આશુના ઘરનો drawing room ના દ્રશ્યથી આપણી વાર્તા અટકી હતી . આશુ જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાય છે. અને અજાણી વ્યક્તિ પણ મૂંઝવણ માં છે કે હવે શું કરવુ ...Read More