Deiva Yaanai books and stories free download online pdf in Tamil

Deiva Yaanai

Deiva Yaanai

தயவயன

எனனன

ய நணபர தவறறன__ பககக கன

ஓமககடட ம__யரம

நனம ஒர நள க

றகன#ய$ல உடகரநத பபசகதகணடரநபம.

மதவ$__கக இயககதனப பறறப பபசச வநத. "இரககடடம; ந4ஙகள ஒர

க__தல ச#யக கன

கதனக எடதரந4ரகளபம. அன எபபட

வ$டடரகள? உத#பமரன# வ$டடச தசனனப பட

ணதறக ஏன

வந4ரகள?" எனற நணபன#க பகடப

ன. "அத தபரய கன!" எனறர

ம__யர.

"பகமலன__, தசலலஙகள" எனபறன. ஓமககடட ம__யர

தசல__த த

ஙகர:

நஙகள ஜய$ல தநசவகக#ரகள; ஆலம எஙகள கடமபதல

மடடம இ#ணட ன__மனறயய தநசவத தழல தசயவத கன

யத.

எஙகளன

ய பட

ர எஙகள ஊரப__பய தபரய பணகக##ய$ரநர.

ஆல என கபபர க__தல எஙகள தசததல__ம ப__ வழய$ல

அழநதவ$ட

த. எனனயம என யன#யம ஏனழகளயவ$டடத நன

இறநதபபர. அபதபழத எகக மனபற வயத; க

னக#ரகள எஙகள

தசததல__ம எடததக தகணட வ$ட

ரகளம.

என னயப தபறற பட

ர ஒரவர இரநர. அவர அபபபத

எஙகள

ன வநத வசககத த

ஙகர. அவர கழவர; பவன__ தசயயத

ளளவர. ஆல நல__ தகடடகக#ர. எஙகளகக மஞசய தசறப

ந__தன சகபடகக பவணடய ஏறபட தசயத கடமப கரயஙகனளச சM#க

த வநர. நன நபறம பக__ல எஙகள மடகனள ஓடடசதசனற

வரபவன. மன__ய$ல வ$டடகக வநத மடகனளக கடடவ$டடப பட

பககதல உடகரபவன. அவர இ#மயண, ப#க கனகள தசலலவர.

வ$கக#மதயன கன, பசஙக #ஜன கன ம__யவம தசலலவர.

இனவகனளதயல__ம நன மகவம சவ#ஸயமகக பகடடக

தகணடரபபபன.

ஒரநள அவர நளன கன தசல__கதகணடரநர. மயநகக

இ#ண

வத சயமவ#ம எனபக நளனககச தசய வந இ

தல

கனனய நறத, 'உ

மப சரய$லன__, அபப! ஏப ஒர

மரயய$ரககறத. பககக கனனய நனளககச தசலலகபறன' எனறர.கனனய அவர மடககபவய$லன__. மறநள அவரகக உ

மப

அகமயவ$ட

த. ஊ#ர அவர தசததபபபய வ$டவத#னற பபசவனக

பகடப

ன. தசததப பபவதனறல அத என தவனற எகக அபபபத

மழதம ப__பப

வ$லன__. எ__, தபரசசளQ, பசசய$ன சவன தரயம.

ஆலம எல__ரம பபசக தகளவனக பகடட ஒரவ$த தககம

உண

ய$றற. அனவ$

க கன பககயய நனற வ$ட

ப எனற

தககமன அகமய$ரநத. எகக இபபபத நனறய ஞபகமரககறத;

அவர அரகல தசனற "த! ந4 தசததப பபகறய? பவண

ம!

கனனய மடககமல தசததப பபக பவண

ம" எனற தசல__ அழபன.

அபபபத அவர பனசரபபச சரதத "கழநய! இறகக ந4 வரதபப

ப;

ந4 பதகம படபபறகக கறறகதகள. நன உககச தசன கனகனள

வ$

இனனம எவவளபவ நல__ கனகள பதகஙகளQல இரககனற. ந4

படககக கறறக தகண

ல, ஆய$#ஙகனகள படகக__ம. மறறவரகளககம

தசல____ம" எனறர. மறநள அவர இறநத பபர

பட

ன கறய வரதனகனள நன மறககபவய$லன__. எஙகள

ஊரகக அடத ஊரல ஒர பளளQகக

ம இரநத. ய$

ம உத#வ

தபறற அநப பளளQகக

தறகப பபபன. எழததக கடடப படககத

தரயம வன#ய$ல நன அஙபக இரநபன. வ4டட பவன__, வயல

பவன__கனளக கவQகக பவணடய$ரநத. ஆல படபபன மடடம

வ$

வ$லன__. எஙபக, யர

தல கனப பதகம இரநலம தகஞசக

கதட வஙகக தகணட வநதவ$டபவன. வ$ளஙகலம,

வ$ளஙகவ$ட

லம டடத டமற வசதத மடபபபன. ஒர கநல ஏட

அகபபட

லக

வ$டவலன__. இவவற இ#மயணம, ப#ம,

கநப#ணம, நளமக#ஜன கன, அரசசந# மக#ஜன கன,

வ$கக#மதன கன, அல__ அ#சண$ மன__ ம__ய ப__ நலகனளப

படதத மடதபன.

இபபட ப__ வரஷம தசனற. ஒரநள எகக ஒர "நவல"

கன

தத. ஆஹ! அனப படதபபத நன அன

ந சநபஷதனச

தசல__ மடயத. அத மல, நவல னபதயம எனன நனறயப

ப$டததக தகண

த. ஒர மனற ஊர__ரநத ச__ர கறஸதமஸ பவடகனக

பரககப பட

ணதறக வநரகள. நனம அவரகள

ன பசரநத வநபன.

அவரகதளல__ம ஏபப சமனகள வஙகக தகணட ரமப$ரகள.

நன என தசயபன தரயம? மரமரககடடல பனழய கழந

நவலகளQல ஒர கடட வஙககதகணட பபயசபசரநபன. இ#வ பகல ஒப#

மசசக வசதத மடதபன. இபதபழத நனதல மகவம ஆசசரயமய

இரககறத. கபனபத தடடய$ல பபடவறபக கநனவ எனற இபபபத

நன கரதம நவலகனள அபபபத எதன ஆவல

ன படதபன,தரயம?

["இரககடடம. ந4ஙகள எனனக பக__ தசயவலன__ எனற உற

கறலன இQ பமல கன தசலலபவன" எனறர ஓமககடட

ம__யர. "ஒர நளம பக__ தசயயமடப

ன. தசலலஙகள" எனபறன.]

ச#ணமய நவலகள எனறல எபபடபபட

னவ எனற உஙகளககத

தரயபம? எல__ம கல மயம. நமத வழவககச சறறம தபரநனவ.

ஆல நன அபபபத பதடட வயத வ__பன. இவவளவ த#ம

பகதறயம சக எககலன__. ஆகபவ பமறபட நவலகனளப படதன

பயகக கன__ப பறறயம, வ$வகதனப பறறயம, வரஙக__ வழனவப

பறறயம ஏபப மப#ஜயம தசயயத த

ஙகபன.

எஙகள க#மதல அபதபழத தபரய பணகக#ர அபபக கடட

ம__யர. அவர ன க#ம மனசMபபகக

. அவரகக ஒர தபண

இரநள. அவள தபயர தயவயன. இபதபழத நனததப பரதல

அவள ஒர சரவ ச#ணம தபண எனபற பனறகறத. ஆல

அபபபத "நவல" கணண

ன பரத எகக அவள ஓர அபஸ#

ஸரனயப பபல கணபபட

ள. பப__கதலம சர, பவப__கதலம

சர, அவனளப பபனற அழக பவதறரதய$லன__ எனற

நசசயமன

நபன. பதகதல படத கநயகரகனளப பப__பவ நனம

அவனளக க__யணம தசயத தகளளவ$ட

ல உய$ர ப$னழதரகக

மடயதனற உற தகணப

ன.

இத வன#ய$ல நவல படபப பயனபட

த. இறகபமல என

தசயவதனபறக நவலகளQன உவ$ கன

ககவ$லன__. நப னந

Qய வ__பன; கபபறறவன; ஏனழ. அபபககடட ம__யப#

தபரம பணகக#ர; ஊரகக எஜமர. அவர

ம பபய "உன தபணனணக

தகட" எனற பகட

ல கடட னவதத அடபபர. நவலகளQல

படதனபபபல தபணனண பநப# பரதத என கன__ தவளQய$டவறக

பவணடய னரயம இலன__. அதல__ம நவலகளQல ந

ககம.

வழகனகய$ல நன

தபறத. ஆ__ல ஓயமல சநத வணணம

இரநபன. கன

சயக ஒர யக பனறயத. அந ஊரல சம_பதல

களள ச#யககன

கள ஏ__ம பப

இரநரகள. அநக கன

கனள ஏ__ம

எடபபதனற 4ரமQதபன. வ$ன#வ$ல பணம சமபதத அபபககடட

ம__யரககச சமமவறக இத ஒனறன வழ எனற எணண$பன.

ன நனககனள வ$றறம, பததப பனQ#ணட வரஷஙகளQல தகஞசம

தகஞசமகச பசரததம என யர இரநற ரபய வன#ய$ல பணமனவதரநள. ஏ__பபணதனக கடடவறக அததனகனயக

தகடககமபட பகடப

ன. யர ம__ல ஆடபசப$தள. "அநப பவத

தழல நமகக பவண

மபப; ஏப உளளன னவததகதகணட ரப

அன

பவம" எனறள. நன ப$டவம ப$டதன பமல அவள "கழநய!

நமமன

ய கடமப தசததல__ம எபபட அழநத தரயம?" எனற

பகட

ள. "தரயப! எபபட?" எனபறன. "எல__ம உன கபபன கடதப

ஒழததப பபட

ன. அநப பவம எனதறக?" எனறள. எககத

தககவரப பபட

த. இதவன#ய$ல அந வ$ஷயம எககத தரயத.

ஆல தயவயனனய நனததக தகணப

ன. யர தசன

தசயய$__ரநத எனனன

ய 4ரமம இனனம உறபட

த. "அமம!

களளக கன

ய$ல பப தசதன களளககன

ம__மகபவ சமபததத

4ரபவன. அதன தயவதன சதம. இல__வ$ட

ல எகபகன இந

பயசன பனற பவணடம?" எனபறன.

களளககன

ககப பபடட அகம. எடகக மடயவ$லன__. ச#யககன

மடடம எடதபன. வ$யப#ம நனறய ந

நத. உதபயகஸரகளகக

அகப பணம தகடதபன. ஆல என னகய$லம பணம அபவகமகச

பசரநத தகணட வநத. அடத வரஷம களளககன

, ச#யககன

இ#ணன

யம எடதபன. அபபககடட ம__யரன

ய தபணணககக நன

தசய கரயஙகதளல__ம அவர மல தபறனமனயதன

உண

கக. ஏதQல அபபபத அவரன

ய னக இறஙக வநத. க

அகமய$றற. "களளககன

கக#ப பயல" எனற எனனப பறற அவர

அவமபபயப பபசயயக பகளவ$ப படப

ன. அவரன

ய அகமபவதன

ககவத எபபட எனற ஓயமல சநததக தகணட வநபன. என

எணணம நனறபவறவறக ஒர சமபவம வ$ன#வ$ப__பய ந

நத.

வள என பககம இரககறர எனற பனறறற!

ஒர சமயம அபபககடட ம__யர ம கடமபதத

ன ஏப

வ$யனயச தசஸபபடதக தகளளப பட

ணததகக வநத ஆறமம

ஙகய$ரநர. இஙபக அவரகளகக பநதககள ப__ர இரககறரகள. அவர

ரமப ஊரகக வந அனற அவரன

ய ஆள ஒரவன ச#யககன

கக

வநத ஒர படட ச#கக வஙககதகணட பபன. எகக மகவம

ஆசசரயமய$ரநத. பட

ணதல பநதககள வ4டடல கறறகதகண

பபலம எனற எணண$பன. மனற நள கழதத மறபடயம அந ஆள

வநத இனதர படட வஙகக தகணட பபன.

அபபபத எககண

சநபஷதன அளவ$

மடயத. "சர,

ம__யர நமத வன__ய$ல வ4ழநர. அவர கரவம ஒழநத; இந ஊரல

நமனமத வ$#க க

ன தகடபபர யரமலன__. தயவயன நமனமதபப$ எஙபக பபகறள?" எனற இவவதறல__ம ஆகசக பகடன

கடடபன.

எல__ம நன எணண$யபடபய ந

நத வநத. ஒர வரஷதறகள

அபபககடட ம__யர ஊ#றந தபரங கடக#ர ஆர. க

ன வ$ஷம

பப__ ஏற வநத. ஏ#ளம பம அவரகக இரநலம வடட தகடபபத

எளQனற. ந__தன வ$றறக க

னத 4ரபபறகம ந__தன வஙகவர

யரமலன__. இந நன__னமய$ல ஒர பகரடட வ#ணட அவரம_த

ப$றநத. வ#ணடல பபவறககக னகய$__ரந சரககர கஸப

பணதனக தகடததவ$ட

ர. இவர கடக#த#னறம, க

னக#த#னறம

தமடன

வ$ணணபபதன ம__ம அகரகளககத தரநத பசனகக

வநதவ$ட

ரகள. ம__யர ம கரவதன எல__ம வ$டட எனQ

ஓடவநர. என க__ல வ$ழநத தகஞசர. எணணற ரபய க

தகடதத அவர ன__கக வந வ$பத__ரநத அவன#த பபவ$தபன.

நன தகஞசம கறபபக கடடயதன மம, ம__யர

தயவயனனய எககக க__யணம தசயத தகடபபறகத மமன

ப#ண சமமதனத தரவ$தர. வ$வகதறக நள கறபப$டவத ன

பகக. இநச சமயதல அபபககடட ம__யர ஒரநள டத#னற

ம#ணமன

நர. நல__

பகயய$ரந அவர இபபட அக__

ம#ணமன

நறக மமஞசய கடன க#ணமய$ரககபவணடம. இநத

தகக சமபவதல எனனன

ய உதபசஙகனளப பறறப ப#ப__சன

தசயய பவணடயய$ரநத. இபதபழத நன தயவயனனய வ$வகம

தசயத தகண

ல அவளன

ய கடமபப தபறபப மழவனயம நப

ஏறறக தகளள பவணட வரம. ஏதQல அவரகள வ4டடல வயத வந

ஆண மககள யரமலன__. அபபககடட ம__யரன

ய இ#ண

ந#ம

சற தபண. அவளம, அவளன

ய னகககழநனயம, தயவயனயமன

வ4டடலளளவரகள. இவரகனளக கபபறறம தபறபனபயம, கடமபதன

னத 4ரததச சMரபபடததம தபறபனபயம நப வககக

பவணடயவபவன. இபபட எல__ம மல சநபகஙகள உண

ய$.

ஆலம மடவ$ல தயவயனனய மணநதன 4# பவணடம எனற

4ரமQதபன.

இபபபதல__ம களள, ச#யக கன

களகக நப பநரல

பபவலன__. சமபள ஆளகள னவததவ$டப

ன. அனற

ம சயஙக__தல

மடடம தசனற கடமல தனகனய வஙகக தகணட வரபவன. ஒர

நள அவவற தசனறபபத, க#ம மனசMபப வ4டட பவன__கக#ன

அபதபழதன னகய$ல படடய

ன கன

ய$__ரநத தவளQபய வரவனக

கணப

ன. எனனப பரததம அவன சன__பய#மயப பதஙகக தகணடதசனறன.

"இவன இபபபத யரககச ச#யம வஙகப பபகறன?" எனற

எகக ஆசசரயமய$ரநத. ஏப ஒர கரடட எணணதல அனக

கணடப$டகக பவணடதமனற பனறறற. ஆகபவ அவனககத தரயமல

அவனப ப$ன த

ரநத தசனபறன. அவன ஊரத தரவ$ன பறமயச

தசனற அபபககடட ம__யரன வய$றபட வழயய நனழநன. இன

மறறம ஆ#ய பவணடதமனற எணண$, தரவ4ககச தசனற ம__யர

வ4டடககள நனழநபன. நன

ககச தசனறதம சறத யஙக உளபள எடடப

பரதபன. அபபபத நன கண

கடச இடவ$ழநறபபல எனனத

னகககச தசயத வ$ட

த.

தயவயனயம அவளன

ய சறய யரம ஊஞசல ப__னகய$ல

உடகரநரநரகள. ம__யரன

ய மனவ$ய$ன னகய$ல ச#யபடட.

இ#ணட மளரகளQல ஊறற ஒனனற தயவயனய$

ம தகடதத

மறதறனனறத ன அரந ஆ#மப$தள. ப__வரஷ க__மக என

உளளதல வளரநத வந கல அதனயம அந ஒர கண பந#தல

வ$ஷமகவ$ட

த. தசல__ மடய அரவரபப எககண

ய$றற. சதம

தசயயமல தவளQபய வநத அவச#மக வ4ட வநத பசரநபன.

என மப#தல இட வ$ழநத. என ஆனச எல__ம

ந#னசயய$றற. ம__ல அபபக கடட ம__யர வ4டடல ச#யபடட

பகநனப பரதபபத, நன ஆனசபபட

பழம கடடவ$ட

த எனற

சநபஷபபடப

ன. வ4டடறகள தசனற அந ச#யபடட, ப$னல தசய

பவன__னயப பரததம, அநப பழம வ$ஷமயப பபவறக

க#ணமய$றற. அளவ$ல__ தககதத

ன அனற படதபன. பட

தசன பழஙகனகதளல__ம நனவகக வந. நவலகள எல__ம

ஆபசமயத பனற.

அறகப ப$றக ஒர வ#தறகள களள, ச#யக கன

கனளத

தன__ததத ன__ மழகபன. அககன

களQல சமபத தசதன

எல__ம அந ஊரக பகவ$லககம, பஜன ம

தறகம,

பளளQகக

தறகமகப பகரநத எழ னவதபன. இந ரமஙகள சரவ#

பபறகம ஏறபட தசயபன. னகய$ல தகஞச ரபய எடததகதகணட

யரம நனம இநச தசனன நகரகக வநத பசரநபம" எனற கற

நணபர கனனய மடதர.