Idindha Kottai books and stories free download online pdf in Tamil

Idindha Kottai

Idindha Kottai

இடநத க டட

1

சம_x0010_பததல ஒர பட ய சக_x0019_ தர வடடகக _x0019_ ன கப ய!ரநத கப த

அவரடய க நடத எனட ஒர க ளவ! க ட ள. "ம ம !

இபகப ததலல ம _x0019_ங ள ஏன டதகய எழதவதலடல?" எனற ள.

யதததத ல தம த4 மபக 4 க தயனறம, _x0019_ க எழதக

த ணடரநத ல மறறவர ள எழதவடத வ! 9ல கப மடய தலலவ

எனறம, இமம தர அவளகக ஏகதகத ச லஜ பப தச னகன. மக யம

4ணதடத மடடம அவளககச தச லலவ!லடல. இபகப த தச ல கறன:

உல வ ழகட ய!ல உணடமய _x0019_ககம சமபவங டDப ப ரக

ப ரக டதய வத 4ணம வத எனற எககத கத னறவ!ட றத.

டதய!ல றபட தசயய மடய த அததட அதசயம சமபவங ள

வ ழகட ய!ல _x0019_க னற. ஒர வ!கசஷதமனதவனற ல, அநத அதசய

சமபவங டDக கறதத ய ரககம சநகத ம உண வதலடல. இபபடயம

_x0019_ககம எனற எணணவதலடல. தவக த4ததல _x0019_நத சமபவம லம

பததரட D9ல வநத வ!ட ல ப4ணம ய _x0019_மப!வ!டவ ர ள.

உத 4ணம , தசனற ம தததல _x0019_நத ஒர வ!பரத அதசயதடதக

க ளங ள: தபங ளரல ஒர வ!வ ம _x0019_நதத. மணம னம மணம ளம

ஏட ள. லய ணம ஆதம, ம பப!ளடDயம தபணணம இனனம

அவர டDச கசரநதவர ளம ச டலகய ட கப யக த ணடரநத ர ள.

வ ய!ல மணபதபண அவளடய கத ஒரததயன ஒர ம4ததடய!ல

ஒதங ச சறற இடDபப ற உட ரநத ள. அபகப த அநத ம4ததன டD

ஒனற ஒடநத வ!ழநதத. அத அநத மணபதபணண!ன தடலய!ல வ!ழநதத!

மணபதபண தடசணம உய!ர தறநத ள!

இநதப பரத ப சமபவம பததரட D9ல ப!4சரக பபடடரநதத. இதகவ

ஒர டதய!ல வநதரநத ல, _x0019_ ம இகலசல _x0019_மப!வ!டகவ ம ? "அநத

மணபதபண அநத ம4ததடககத த கப ய!ரக கவணடம? கவற

ம4ததடககப கப ய!ரக க க த ? அநத ம4க டD ஐநத _x0019_மஷததகக

மனகப ஒடநத வ!ழநதரக க க த ? அதவம மணபதபண தடலய!ல

ப ரதததத வ! கவணடம? பக ததலளD ய ர தடலய!ல வத

வ! கக த ?" எனற ஆய!4ம ஆடகசபங டDச தச லகவ ம.

இடத _x0019_டககம கப த த ன, எககக டத எதற எழதகவணடதமனற கத னற றத. என _x0019_ணப9ன தபணடணப

கப னறவர டDத தரபத தசயவதற ஏத வத எழததத ன

ஆ கவணடதமனற ல வ ழகட ய!ல _x0019_ககம சமபவம ஒனடறகய

எழதவ!ல தமனறம கத னற றத! அததட ய வ ழகட ச சமபவம

ஒனடறதத ன இபகப த எழத உதகதசததரக கறன.

2

ஏத டட வரஷங ளகக மனப ஒர மடற _x0019_ னம என சக_x0019_ தர ள

இரவரம தரவணண மடலககப கப க ம. அணண மடல_x0019_ தர,

4மணரஷ ள, எஸ.வ!.வ!. ஆ ய இநத மனற கபட4யம ப ரததவரம

க_x0019_ க ததன _x0019_ ங ள பறபபடக ம. அபகப த எஸ.வ!.வ!. தமத ஆங லக

டடட4 D9ல "ஜய " எனனம _x0019_ ர _x0019_ஙட டயப பறற அடக ட எழதக

த ணடரநத ர. "இபபடபபட ம த4சடய வ ழகட த தடணய அடநத

ப க யச ல ய க4 ? அவட4 அவசயம ப ரக கவணடம!" எனற

எங ளகக ஆவல ய!ரநதத.

தசனடய!லரநத தரவணண மடலககப கப கம வ ய!ல தசஞசக

க டட இரக றத. அநதக க டடடயப ப ரக கவணடதமனற

ஆடசயம எகக தவக _x0019_ D உணட. கப கம கப த க டடகக

அர ல கம ட ர வணடடய _x0019_றததவ!டட, அநதச சரதத4ப ப!4சததப

தபறற ப!4கதசததககள தசனற சறறப ப ரதகத ம. ப டநத

அ4ணமட டDயம, அநதப ப4ங டDயம, மணபங டDயம,

மதல டDயம, த_x0019_ற Dஞசயங டDயம, கதட4க த ட 4ங டDயம

ப ரக ப ப ரக , ப!4ய ண ஆ4மபததல எங ள உளDததல இரநத

உறச தமலல ம கப ய கச ரவ அத ம க த ணட வநதத. ஆ லம

அநதக டசய!ல ஏகத ஓர அபரவம வரசசயமரநதத. தவகக_x0019_4ம

சறறச சறற டDததப கப ப!றக, Dமப மமலல மல த ன

அங ரநத Dமப!ச தசனகற ம.

தரவணண மடலகக இ4வ கப யச கசரநகத ம. இ4 ததரகக

4 ததரகய தடவ இடதத, எஸ.வ!.வ!.டய எழபப!, "_x0019_ங ள த க

எஸ.வ!.வ!. என றத? ஜய தசWக யம ? அவளடயப தப யபபற ள

இபகப த எபபடய!ரக னற?" எனதறலல ம வ!ச ரதத அDவD வ!த

தரபதயடநகத ம.

மற_x0019_ ள அணண மடல_x0019_ தட4யம 4மண ரஷ டDயம தரசம

தசயத த ணக ம. ச யங லம தவய!ல த ழநத ப!றக தசனடடயக_x0019_ க க Dமப!க ம.

சரய ஸதம சமயததல வணட தசஞசடய அடநதத. எகக

இனத ர தடவ அஙக இறங ப ப ரதத வ!டடப கப கவணடதமனற

கத னறறற. என _x0019_ணபர ளகக அத சமமதமலடல. "_x0019_ர கவணடம ல

கப யப ப ரதத வ!டட வ ரம. _x0019_ ங ள ஊரககள கப ய ஒர ப பப!

டககம எனற ப ரக கற ம" எனற ர ள. பப! எனறதம, _x0019_ ன அஙக

இறங மல வநத வ!டகவன எனற அவர ள _x0019_டதத ர ள. ஆ ல என

மததலரநத த ம பப!ய!ன கம தடத தவனற வ!டத. "சர _x0019_ங ள

கப ங ள. _x0019_ ன இனத ர தடவ ப ரததவ!டடத த ன வரகவன" எனற

தச லலவ!டட இறங கன. "அட4மண!ககள தரமப! வநத ஹ 4ன

அடக கற ம. அதறகள ப ரதத வ!டட வநத வ! கவணம" எனற ர ள.

தததவனற சததம கப டடக த ணட வணட Dமப!ச தசனறத.

வணட கப ய!றகற , இலடலகய , அநத ஏ நதப ப!4கதசததல _x0019_சபதம

கடத ணத. எனனடய ல தசரபப!ன சபததடதக க டட _x0019_ க

தடக டகன. அநத க_x0019_4ததல அநத _x0019_ரம னஷயம ப!4கதசததககள

தனநத9ய ச தசனற கப த மததல ஒர வ!தக லக மம ப4ப4பபம

உண ய!. "ச\! இததன 4ணமலல த பயம?" எனற எனட _x0019_ க

டதரயபபடததக த ணகன.

கமறகத தடசய!லரநத கனற ளககப ப!ன ல சரயன தடத4னற

மடறநதத. தவக ச\க 4ததல ட தயழதத மடறயம க_x0019_4ம வநத வ!டத.

அபகப த _x0019_ ன பட ய ப டநத டடங டDத த ணடக

த ணடரநகதன. இரDடநத ப ழம மணபங D9லரநத தவWவ ல ள

'இறகட 'டய அடததக த ளள ற சததம க டத. என மததல பய

உணரசச அத ம ய!றற. _x0019_லல கவடDய அனற தபWரணமய தல ல

கக ப4ண சநத4ன உதயம க த ணடரநத ன. _x0019_மஷததகக _x0019_மஷம

_x0019_லவ!ன ப!4 சம அத ம க த ணடரநதத. அனற தபWரணமய

மடடம இ4 வ!ட ல, _x0019_ ன கமகல கப ய!ரக ம டகன. ப த வ ய!கலகய

தரமப! இரபகபன.

ப ழங டடங டDத த ணடப கப ப!றக, கனறன கமல

ஏறவதறக அடமநத பட ள இரக னற. இநதப பட D9ல த ஞச த4ம

ஏறசதசனற அங ரநதப ப ரதத ல அநத இடநத க டடப ப!4கதசம

மழவடதயம ப ரக ல ம அபபட ஒர தடவ ப ரதத வ!டடத தரமப!ப

கப கவணடதமனற த ன இவவDவ த4ம _x0019_ ன வநதத. பட D9ல ஏறத

தத ங கன. இரபத மபபத பட ளகக கமல ஒர தரபபம இரக றத.

அஙக _x0019_ ன தரமப!யதம கமகல அட எடதத டவக மடய மல தட ததபகப ய _x0019_னகறன! ஏத9ல, அஙக தரபபததன மதல படய!ல ஒர

மனஷன உட ரநதரநத ன! அவன ஓர இடDஞன. _x0019_ ர ம கவஷட,

ஜபப அண!நதவன. தடலடய அ க 4 ப தசயத வ ர வ!டடக

த ணடரநத ன. ம ம டDய ம ம; பததச ல எனறம கத னறயத.

இபபடபபட டபயடச ச த 4ணம கவற எஙக ப ரதத லம, பயகம ,

அதசயகம உண _x0019_ய யமலடல. ஆ ல அநத கவடDய!ல, அநத

_x0019_ரம னஷயப ப!4கதசததல, அவடத தடத4னற தவக சம_x0010_பததல

ப ரதததம ப மடப மதததவன கப ல தணககறறப கப கன.

அநத வ லபன ம ததலம ஆசசரயமம தட பபம ணபபட.

ஆ ல அவன த ன மதலல சம D9ததக த ண ன. "ய ர ஸ ர _x0019_ங ள?

இநத ஊர இலடல கப லரக றகத?" எனற ன. கபசசக க4ல க டதம

எககத டதரயம உண வ!டத. '_x0019_லல கவடD! இஙக ஒர மனஷன

இரக ற க! கப ற கப த கசரநத கப ல ம' எனற மதறகள

_x0019_டதகதன. ப!றக _x0019_ ன அஙக வநத 4ணதடதக கறகன.

"ஆம ம; இநத இததலரநத தவணண!ல வ!ல இநதக டசடயப

ப ரபபதறக எககக க த4 மபவம ப!டககம. அடக ட இஙக _x0019_ ன

வரவதணட," எனற ன.

அவர ல _x0019_ னம உட ரநத, "உமகக இநத ஊர த ?" எனற

க டகன. "இலடல. என தச நத ஊர தபரய கDம. பக தத ஊரப பளD9க

கததல உப ததய ய4 ய!ரக கறன. வநத மனற வரஷம ய!றற,"

எனற ன.

அவன தச ணர டத4ய!9ங ஆவன எனறம, தபயர கம 4ஸவ ம

எனறம ததரநத த ணகன. தன ட ய ல சடமததச ச பப!டடக

த ணடரபபத வம அவன தச னகப த, " லய ணம ஆ வ!லடலய ?"

எனற க டகன.

" லய ணம ?" எனற தச லல அவன வ ததச சநத4ட

க_x0019_ க ன. ப!றக, தபரமசச வ!டடக த ணட எனடப ப ரதத

"இதவட4ககம இலடல," எனற ன. அபகப த அவனடய ப ரடவயம

பனட யம ஏகத ஒர ம தரய இரநத.

ப!னர அவ கவ, "ஆ ல தபண _x0019_சசயம ய!ரக றத," எனற ன.

"எநத ஊரல?" எனற க டகன. "இகத ஊரல, இகத இததலத ன. தபண _x0019_சசயம மநநற

வரஷம றத..." எனற கற, ஒர _x0019_மஷம தயங ன.

ப!றக, "இனடறககதத ன லய ணம" எனற தச லல மடதத ன.

எனனடய த_x0019_ஞச அடததக த ளDத தத ங றற. ஐகய !

இவனககச சததப ப!4டம கப லரக றகத! இநத ஏ நதம ப!4கதசததல

அஸதம கவடDய!ல இவ9ம வநத அ பபடட த ணக கம?

தமதவ அங ரநத Dமபவதறக _x0019_ ன யததடகட ய!ல, அவன,

என மதலளDடதத ததரநத த ணவன கப ல, "எகக மடD

சரய ய!லடலதயனற _x0019_டக றர D ககம. அபபடதத ன கத னறம.

எகக சல சமயம இததலல ம சததப ப!4டமகய எனற கத னற றத.

உங ளககச ச வ சமரநத ல மழ வ!வ4மம தச ல கறன. எததடகய

_x0019_ D , ய ரம வத எனனடய அநபவங டDச தச லல கவணடதமனற

எகக ஆடசயணட," எனற ன.

அவன டபததயக 4ன எனற எணணம எகக ம றவ!டத. ஏகத

த4 மபவம தக பபடவன, தக மகதய! ல இபபடப கபச ற ன எனற

கத னறயத. அவனடய டதடயக க டடவ!டட கடம ல அவனகக

கய சட தச லல உதவ! தசயய கவணடதமனற ஆடசயம உண ய!றற.

"ச\க 4ம ச தச லல மடதத ல க டட வ!டடப கப கறன," எனகறன.

கம 4ஸவ ம _x0019_னற ததமப!ய ண ளன எனடப ப ரதத ன.

"ஆ டடம! சரக ம மடதத வ!ட கறன," எனற ன. ஒர தபரமசச

வ!டடவ!டட கமகல தச லலத தத ங ன.

"பக ததக 4 மததல _x0019_ ன உப ததய யர கவடலகக வநத வரஷம

மனற ஆய!றதறனற தச னகலலவ ? வநத ஆற ம தததகத லல ம

சல சக தர ளன இநதச தசஞசக க டடகக ஒர மடற

வநதரநகதன. இநதப ப டநத ப!4கதசம எபபடகய என மதடதப

தபரதம வரநதவ!டத. அடக ட இஙக வ4 கவணடதமனற ஆடச

உண ய!றற. ய 4 வத தடணககக டதத கப ததலல ம அட ததக

த ணட Dமப! வ!டகவன. த ஞச _x0019_ D9ல ய ரம தடண டபபத

அரடமய வ!டத. எககத ததரநதவர ள எலல ரம, 'தவறகம அநதச

சட டடல என கவடல?' எனற தச லல வ4 மறதத வ!ட ர ள. ப!றக

பளD9க கததப பசங ள சலட4 அட ததக த ணட வ4த தத ங கன.

_x0019_ Dடவ!ல அவர ளககம அலபப வநத வ!டத.அபபறம _x0019_ ன இஙக த9ய கவ வரவதறக ஆ4மப!தகதன.

ஞ ய!றறக டம மதலய வ!டமடற _x0019_ ட D9ல ப!றப லல இஙக வநத

சறறச சறற அடலநத வ!டட இரடடவதறகள தரமப! வ!டகவன.

அமம தர ஒர _x0019_ ள த9ய இஙக வநதரநத அனற தறதசயல ப

தபWரணமய ய!ரநதத. இத _x0019_நத சம ர ஒர வரஷம இரககம. இனற

கப ல த ன அனறம ப4ண சநத4ன தவளD9 _x0019_ல டவப தப நத

த ணடரநத ன. இநத இதடத வ!டடப கப மமலல மல ஏகதகத

ஆ யக க டட டடக த ணடரநகதன. மநநற வரஷததகக மனப

இகத க_x0019_4ததல இநத ப!4கதசம எவவDவ ல லபப ய இரநதரககம.

த4ததகல க டடக தவ டDச ச ததவ ர ள; அ4ணமடய!ல

கமDவ ததயங ள ம ங க த ணடரககம; கதட4கயறய க டடக

வலர ள அஙகமஙகம உல வ!க த ணடரபப ர ள; க ய!லல

தப 4 தட மண! அடததக த ணடரககம; மணபங D9ல ம ம தர ள

_x0019_ம டக த ணடரபப ர ள. 4 ஜகம ர ள அநதபப4ங D9ல ப தச சலமப

ஒலக _x0019_ம டவ ர ள...

இபபட _x0019_ ன எணணமடடக த ணடரகட ய!ல தடத4னற எகக

மய!ககசசல எறநதத. இத என ஆசசரயம! _x0019_ஜம கவ சதஙட ஒல

க டபத கப லரக றகத? த த டததக க டகன. எஙக கய தவக

த4ததலரநத, ஒர தபணமண! ப தச சலமப ல லதவனற சபதக

_x0019_நத வரவதகப ல ஒர ப!4டம உண ய!றற. அத இநத உல தத

ஒலத க ? அலலத கவற உல தடதச கசரநதகத ? அநத ஒலடய மன

ஒர தடவ எபகப கத , எஙக கய , க டடரபபத கப னற உணரசசயம

எகக உண ய!றற.

ஒர _x0019_மஷததல என உமதபலல ம தச ட _x0019_டநத கப கமபட

வ!யரததவ!டத. அநத ம டயய!லரநத வ!டதடல தபறவதற கத தடத

ஒர கலககக கலக க த ணட எழநத _x0019_னகறன. வ!ட4நத ஊர கப யச

கசரநகதன. அனற 4 ததர _x0019_ ன ஒர ண க_x0019_4மம தங வ!லடல.

டலய!ல எனடப ப ரததவர ள, "எனபப , ம ம இபபட தவD9றப

கப ய!ரக றத? கபயடததவன கப லரக ற கய?" எனற ர ள.

உணடமய!ல, க_x0019_றற4வ கபயல ததககப கப ய வ!டடத த ன _x0019_ ன

தரமப!கக ? மறபடயம இநதக க டடப பக கம

வரவதலடலதயனற அனடறய தம தரம ம தசயத த ணகன.

ஆ ல, _x0019_ D ஆ இநதத தரம ததன பலம கடறநத வநதத;

தபWரணம த_x0019_ரங த_x0019_ரங , இஙக வ4கவணடதமனற என ஆடசயம

வDரநத வநதத. டசய!ல அடதத தபWரணமயனற அநத ஆடசடயஅக மடய மல Dமப!கன. ஏகத ஒர தபரய சகத எனடப ப!டததக

வரநத இழபபத கவ கத னறயத.

இகத இததல வநத உட ரநத த ணகன. தப னவடத

த டடபகப ல ப4ண சநத4ன கமகல கமகல வநத த ணடரநதத.

அஸதமதத இ4ணட மனற _x0019_ ட ஆய!றற, 'சர, அனற _x0019_ ம க ட

சலமதப ல தவறம ப!4டமத ன' எனற எணண! எழநதரக மயனகறன.

ஆ ல ப த எழநதவன மறபடயம உட ரநத வ!டகன. ஏத9ல, அநத

இ9ய சலமதப ல அபகப த க ட த தத ங யத. மதலல தவக

த4ததல கவற கல ததலரநகத வரவத கப லரநதத க_x0019_4ம ஆ ஆ ,

த_x0019_ரங வரவத கப ல கத னறயத. அதறககமல என ல அங ரக

மடயவ!லடல. எழநதரநத ஓத தத ங கன. சலமதப ல எனடப

ப!ன தத 4வ!லடலதயனற ததரநத ப!றக, த ஞசம ச வத ம

_x0019_நகதன. ஆ லம, ஊரப கப யச கசரம வட4ய!ல என உமப _x0019_டங க

த ணடத 9ரநதத.

ப!றக, இஙக வ4கக ததனற எணணதடத மழதம வ!டட வ!டகன.

ச வ சம டதத கப ததலல ம வ4த தத ங கன. அடக ட பல

தடவ D9ல வநதம அநத ம தர அநபவம எதவம ஏறப த படய ல

ஏம றற மடநகதன. ஒர கவடD தபWரணமககம அநதச சலமதப லககம

ஏகதனம சமபநதம இரகககம எனற சநகத தத ல, அடதத

தபWரணமயனற கப கன. சநகத ம உறதய ய!றற. மன கப லகவ, சறத

க_x0019_4ததகத லல ம சலமதப ல க டத. இமமடற _x0019_ ன எழநத

கப வ!லடல. என த ன _x0019_க றத எனற ப ரக த தரம 9தத

உட ரநதரநகதன. சலமப!ன ஒல த_x0019_ரங த_x0019_ரங வநத த ணடரநதத.

எகக மன ல அகத அநதப படயணட வநததம சபதம _x0019_னறத. அநத

ஒல த_x0019_ரங வநத கப த, ஓர அபரவ பரமD வ சட ப4வ! வநதத த

கத னறயத. சநத வ சட ம தர இரநதத. ஆ ல ம ம

இகலச ய!ரநதத. அத வ சட த ? அலலத வ சடய!ன ஞ ப ம ?

எககத ததரயவ!லடல.

சறத க_x0019_4ம _x0019_ ன தமயமமறநத சடல கப ல உட ரநதரநகதன.

ப!றக, சறற மன _x0019_னற இததலரநத மறபட சலமப!ன ஒல க ட

ஆ4மப!ததத.

அத பட D9ன ம_x0010_த ஏறவத கப லவம எககப ப!ன ல இரநத கமல

படய!ல வநத _x0019_றபத கப லவம கத னறயத. அநத மரதவ

சநதவ சட எனட மறறம சழநத த ணத. கத ததன ஒவதவ ர

க4 மத தவ 4ம வ ய வம _x0019_ ன அநத இனப மணதடத அநபவ!தகதன.இபபட எததட க_x0019_4ம மத மயங இரநகதக ததரய த. என தடலகக

கமகல தவக சம_x0010_பததல, இரதயதடதப ப!Dககமபடய ஒர வ!மமல

சததம க டத. அடதத வ!_x0019_ ட என ம_x0010_த சலசலதவனற _x0019_ரததD9 ள

வ!ழநத. அDவ!ல த த ல த ணவ யத தக வ ரப கப டடக

த ணட எழநதரநகதன. அபபட எழநதரநத கப த என கமகல ம

மரதவ படடததண! உ4 யவத கப னற உணரசச உண ய!றற. ப!றக

இவவ!ததல _x0019_றபதறகத டதரயமலல மல, அவச4ம யப பட D9ல

இறங த தத ங கன. கப கமகப த உமதபலல ம _x0019_டங க

த ணடரநதத.

மற தபWரணம எபகப த வ4ப கப றததனற ததரநகதன. அனற ஏன

அவவDவ அவச4பபடட எழநத வநகத ம எனற எனட _x0019_ க _x0019_நதததக

த ணடரநகதன. அடதத தபWரணமயம வநதத. வ க ம கப ல இநதப

படய!ல வநத உட ரநதரநகதன. அனற சதஙட தய ல த4 மபவம

தயங த தயங வநதத த கத னறயத. எகக மன ல சறற _x0019_னறத.

ப!றக கமகல ஏற, எககப ப!ன ல கப ய _x0019_னறத. மன கப லகவ, அநத

இ9ய சநத வ சட எனடச சழநதத. ஆ ல மன தடவடயப

கப ல இகலச இலடல. சநகத மற உணரநத அநபவ!க க

கடயத ய!ரநதத. சறற க_x0019_4ததகத லல ம பபகப னற தமலலய

4ங D ல ய க4 என கத ள டDக டடத தழவவத கப னற உணரசச

உண ய!றற. தடலய!லரநத ல வட4ய!ல _x0019_ ன பDங தங

த ணகன. அநத ஸபரசம அவவDவ உணடமய த கத னறயபடய ல

தழவ!ய ட டDப ப!டததக த ளD என 4ங டD உயரததகன. ஆ ல

என ட ள ஒனடறயம ப!டக வ!லடல. தடக டடத தரமப!ப ப ரதகதன.

தவறம தவட தவD9த ன இரநதத. அபபடகய _x0019_ ன மரசடசயடநத

வ!ழநதரக கவணடம. எகக மரசடச ததD9நத கப த சநத4ன

ஆ யததல தவக த4ம உய4 வநத வ!டத. தளD டக த ணட _x0019_நத

வட தசனகறன. எனட இனபப ப4வசததல ஆழதத மரசசடயச தசயத

அநத ஆலங தடத _x0019_டககம கப ததலல ம மய!ரக கசசல

உண ய!றற.

மற_x0019_ ள சரகய தயம ஆகப த மதல _x0019_ ள ம டல அனபவம

தவறம தப யதயனற கத னறறற. எகக ஏகத சததப ப!4டமத ன

உண _x0019_ ளகக _x0019_ ள அத ம வர றததனற _x0019_டதத, பயநத

கப கன.

இ9 கமல, இநதக க டடப பக ம வ4க க ததனறம உறத

தசயத த ணகன. ஆ ல, அநத உறத தவக ச\க 4ததகலகய கடலநத

கப ய!றற. அனற பளD9ககததககப கப தம ப!ளடD ள சலர, "ஏன,ஸ ர! உங D9ம என ச ர சநத வ சட மதமனற வர றகத!

எஙக ய வத லய ணததககப கப ய!ரநதர D ?" எனற ர ள.

ஆ கவ, எனனடய அனபவம தவறம ப!4டமயலல; மயக மலல.

உணடமய கவ, ப!4த தபWரணமயம ஒர ம யரப கம ஹ9 எனடத

கதட வர ற ள. அவள ய ர? எபபடப படவள? எதற இநத ஏட

உப ததய யட4த கதட வர ற ள? எனற வத ஒர _x0019_ ள அவடD

ரபததன _x0019_ ன ணகப ? இநத அறபத அனபவததன மரமம

இனததனபடதத ததரநத த ளகவ ?

இதறகப பதல அடதத தபWரணமயனற எககக டததத. அனற

வ க மகப ல சதஙட தய ல க டதம _x0019_ ன ஒல வநத தடசடய

க_x0019_ க த தரமப!ப ப ரதகதன. தமய சலரததத தட ததப கப கன.

உணடமய கவ ஒர தபணணரவம எனட க_x0019_ க வநத த ணடரநதத.

அவவரவம _x0019_நத வரவத த கத னறவ!லடல; றறல மதநத

வரவத த கத னறயத. அத உணடம உரவநத ? அலலத, உர

தவD9த கத றறம ? அர ல த_x0019_ரங த_x0019_ரங , ஒர _x0019_ஜப தபண த ன

வர ற ள எனற _x0019_சசயம ய!றற.

பங D9கல _x0019_ ம ப ரததரககம 4 ஜபதத4 ன9ட டDப கப ல

அவள ப வ டயம த வண!யம அண!நதரநத ள. ஆப4ணங ளம

அமம தரகய இரநத. த வண!ய!ன தடலபடபத தடலய!ல மக டப

கப டடக த ணடரநத ள. தவணண!ல வ!ன ஒD9 அவள ம ததல

படகப த, உணடமய!ல அநத ம ததலரநத த ன _x0019_லதவ D9 வச றகத

எனற கத னறயத.

அர ல அவள த_x0019_ரங த_x0019_ரங , ம ம ததரநத ம ம கப ல

ணபபடத. எபகப கத , எஙக கய , அவடD _x0019_ ன ப ரததரக கறன.

கபசய!ரக கறன. கல வ!ய!ரக கறன. ஆ ல எஙக ? எபகப த - இபபட

_x0019_ ன சநதததக த ணடரகட ய!கல, அவள என அர ல வநத _x0019_னற ள.

அவளடய ப4நத ண D ல எனட _x0019_மரநத ப ரதத ள. அநதக

ண D9ல ததமப!ய _x0019_ரததD9 ள தவணண!லவ!ல மதடதப கப ல

ப!4 சதத. அபபடப ப ரதத வணணம, 'கம ர! எனட ஞ ப ம

இரக றத ?' எனற க ட ள. அநத இ9ய க4ல என தல வ!ழநததம,

என இரதயம வ!மம தவடபபத கப லரநதத. எபகப கத ஒர சமயம,

அவளடய ட டய _x0019_ ன ப!டததக த ணட 'இநத ஜனமததல மடடம

அலல, ஏக ழ ஜனமததலம உனட _x0019_ ன மறகவன; இத சததயம!" எனற

அவளகக வ கக த டததத ம ப பட ய ஒர டவப கப ல ஞ ப ம

வநதத. அவளடய க ளவ!கக ஏகத பதல தச லல வ தயடதகதன.அநதக ணததல ஸம4டணயறறக \க வ!ழநகதன..."

3

கம 4ஸவ ம தச ன டதடய ஏடடல படககம கப த உங ளகக

_x0019_மப!கட உண றகத , எனகவ , ததரய த. ஆ ல எகத னகவ

அவன தச லல வநத கப த எலல ம _x0019_ஜம கவ கத னறக த ணடரநதத.

அநத இமம அநத க_x0019_4மம கசரநத அபபட எனட மயக ய!ரக

கவணடம. த ன மரசடசயடநத டததல கம 4ஸவ ம டதடய

_x0019_றதத வ!டட எழநதரநத _x0019_னற ன. _x0019_ றபறமம ஒர தடவ சறறப

ப ரதத ன. ப!றக, மறபடயம உட ரநத ன.

"அபபறம என _x0019_நதத?" எனற ஆவலன க டகன.

கம 4ஸவ ம தத ரநத தச லலத தத ங ன.

"எகக மரசடச ததD9நதகப த, ஒர தபணண!ன மடய!ல _x0019_ ன

தடலடய டவததப படததரபபடதயம அவள தன தமனடமய

4ங D ல என த_x0019_றறடயத தவ!க த ணடரபபடதயம உணரநகதன.

உக தளD9 எழநத சறற வ!ல உட ரநகதன.

"கம ர! ஏன எனடக ணட பயபபட றர ள? எனட ஞ ப ம

இலடலய ? _x0019_ ன த ன உங ள ம லத," எனற அவள கறயத இ9ய

சங \தம கப ல என தசவ!ய!ல வ!ழநதத.

ம லத! ம லத! - எவவDவ இ9டமய தபயர! என மதககள _x0019_ ல

தடவ தச லலப ப ரததக த ணகன.

'_x0019_டததப ப ரங ள, கம ர! இகத ம தர ப ல கப ல _x0019_லவ எரதத

ஒர தபWரணமய!ல, இகத இததல _x0019_ங ள என9ம வ!டதபறறக

த ளDவ!லடலய ? எனட மறக தர ள எனற _x0019_ ன தச னகன. இநத

ஜனமததல மடடமலல, ஏக ழ ஜனமததலம மறக ம டகன எனற என

ட ய!ல அடதத, சததயம தசயத த டததர ள. ஞ ப ம இலடலய ?'

எனற ம லத க ட ள.

_x0019_ ன மரசடசயடவதறக மனப இநதக டசத ன பட யண

சதத4மகப ல என மக ணண!ன மன கத னறறற எனற

தச னகலலவ ? அவளம அடதச தச னத, அத தவறம கத றறமலல- உணடமய!ல _x0019_நத சமபவம எனபத எகக _x0019_சசயம ய!றற.

ம லதய!ன ம தடத _x0019_மரநத ப ரதகதன. ஙக ட4ய!லல த

ப!க4டமயன எனட அவள ப ரததக த ணடரநத ள. அவளடய

வ!ரநத ண D9ல ணணர ததமப! _x0019_றபடதயம ணகன. என உளDம

உர றற. அவளடய 4தடதப ப!டததக த ணட 'ஞ ப ம இரக றத.

ம லத! அநத வ ககறதடய இனத ர தடவயம அD9க கறன. உனட

ஏக ழ ஜனமததலம மறக ம டகன,' எனகறன.

ப!றக, அவள த ஞசம த ஞசம எங ளடய பரவ சரதத4தடத

ஞ ப பபடதத ள. அவள தச லலச தச லல, மநநற வரஷததகக

மநதய அநதச சமபவங ள எலல ம, ததD9வ!லல த ஒர பட ய டவப

கப ல எகக ஞ ப ம வநத."

கம 4ஸவ ம இஙக _x0019_றதத, "இநதச தசஞசக க டடய!ன பரவ

சரதத4தடதபபறற உங ளகக ஏத வத ததரயம ?" எனற க ட ன.

"இஙக கதசஙக4 ஜ எனற ஒரவன இரநதத க

க ளவ!பபடடரக கறன. கவதற னறம ததரய த," எனகறன.

கதசஙக4 ஜன டத தவறம டடக டத. அதறகச சரதத4ததல

ஆத 4ம டய த. _x0019_ க உணடமச சமபவதடதக கறப கப கறன.

சம ர மநநற வரஷங ளகக மனப இநதச தசஞசய!ல ப!ரதவ!சங

எனனம 4 ஜ இரநத ர. அவர வ4 4 ஜபதத4 வமசததவர. அவரடய

மனக ர ஒரவர டலலய!ல பட ண!யர ஆண லததல அவர ளககக

\ழபபடநதரக மமலல மல ததறக க_x0019_ க வநத இநதக க டடடயக

டடக த ண 4 ம. இநதக க டடடயயம, இடதச சறறயளD சற

ப!4கதசதடதயம அநத வமசதத ர சதநத4ம ஆணட வநத ர ள. தம ல ய

டசனயங D ல பலமடற மயனறம இநதக க டடடயப ப!டக

மடயவ!லடல. ப!ரதவ!சஙகம சதநத4 4 ஜ வ இநதச சற 4 ஜயதடத

ஆணட வநத ர.

அநத 4 ஜ வகக ஒர பததர இரநத ள. அவளடய தபயர, ம லத.

க நடதப ப!4 யததல அவளககக லவ! றப!தத தமழ உப ததய யரகக

ஒர ப!ளடD இரநத ன. அவனககச சகம 4ன எனற தபயர. க நடத D ய

இரநதகப த இவர ள இரவரம ஒரஙக லவ! பய!னற ர ள.

சகம 4னககச சங \தததல த4 மபவம ஆரவம இரநதத. அவனககக

த ஞசம வயத தம கதச ய ததட4 தசயத சங \தததல உயரநத பய!றச

தபறற வரவதற க Dமப! ன. தஞச வரலம, வ!ஜய _x0019_ 4ததலமத ஞச லம ர_x0019_ சங \தம றறக த ண ன. ப!றக

ம 4 ஷட4ததககப கப ய அபகப த ப!4சததய க த ணடரநத

அபங ங ள றறக த ண ன. அங ரநத டலலககப கப ய தபயர தபறற

த னகசனடய சஷயர D9ம இநதஸத 9 சங \தமம பய!னற ன.

அவன தரமப! வநததம தசஞச 4 ஜசடபய!ல அவனடய சங \தக

சகசர _x0019_நதத. 4 ஜகம ர ம லதயம தட4கப ட கமனம ததலரநத

தன ப லய _x0019_ணபனடய சங ததடதக க ட ள. இத சகம 4னககம

ததரநதரநதத. அத ல த க எனகவ அனற அவன அறபதம யப

ப ட ன. அவனடய ப டட க வலம பகல ததச சங \தம இலடல;

_x0019_ 4தர தமபற மதலய ததயவகல தத இடசவ ணர ள இபபடதத ன

ப டவ ர கD எனற _x0019_டககமபட, கதவ ம கவ தப நத ன. அநதக

தடதக க டட சடபகய ர அடவரம ப4வசம ர ள. ஆ ல,

எலல ரலம அத ம அநதக ததன இனபதடத அனபவ!ததவள

4 ஜகம ர ம லதத ன. அவள அநதத ததயவ \தததன இனபததககத

தனனடய இரதயதடதகய பரச க த டதத ள.

சல _x0019_ ள ளககப ப!றக சகம 49ம த ன சங \தம றறக த ளD

வ!ரமபவத ம லத த பப ரம ததரவ!தத ள. அநதக லததல

4 ஜ ன9ட ள க ஷ அனசரபப ர ள. ஆ ல, உப ததய யர ம ன

த க எனற எணணதத லம தனனடய அரடம பதலவ!ய!ன

வ!ரபபததகக ம ற தச லல மமனறயம 4 ஜ சமமததத ர.

ம லத, 4 ஜபதத4 வமசததள ஆத ல அவளகக இயறட ய

வ_x0019_ டடச சங \தததல த ன ஆடச இரநதத. சகம 49ம அவள

இநதஸத 9 சங \தம றறக த ணட வநத ள. ப4ஸப4ம அவர ளடய

தலம வDரநத வநதத. இநதக தல வ!பரதததல த ன மடயம எனற

சகம 4ன பல தடவ எடததச தச ன ன. ஆ ல ம லத க ட வ!லடல.

த ன சகம 4டத த ன லய ணம தசயத த ளDப கப வத வம,

த பப ட4 எபபடய வத அதறகச சமமதக ச தசயயப கப வத வம

தச லலக த ணட வநத ள. இபபடய!ரகட ய!ல, எதரப 4 த வ!தததல ஒர

தபரய ஆபதத வநதத. தசஞச 4 ஜ க டD ஆற டட _x0019_வ ப ள தவக

லம ச சக_x0019_ தர D _x0019_தத வநத ர ள. வகக ய!ரநத வநத

தம ல ய டச9யங ளன அவர ள சணடய!ட லங D9ல தசஞச

4 ஜ க D9ன உதவ!டயக க ரப தபறற ர ள. அவர D9ம பபம

வ ஙகவத டய த.

அபகப த ஆற டடல _x0019_வ ப ய இரநதவர ம லதய!ன

ரபல வணயங டDப பறறக க ளவ!பபடடரநத ர. டலல ப தஷ க ளசலர 4 ஜபதத4 ன9ட டD மணநதரககம வ!ஷயமம அவரககத

ததரநதரநதத. அவர டDப கப ல த மம ஒர 4 ஜபதத4 ன9ட டய

மணக கவணடதமனற _x0019_வ ப தரம 9தத, ப!ரதவ!சஙகககம தத

அனபப! ர. ப!ரதவ!சஙகககம தமககம உளD சக_x0019_ ப நதவயதடத

வ!வ சமபநதததன மலம _x0019_4நத4ம ச தசயத த ளD வ!ரமபவத ய

அவர தச லல அனபப! ர. ப!ரதவ!சங இஷபபடட அவவ!தம

தசயய வ!ட ல, ப!ன ல ட யததன கமல தசயய

கவணடயத ய!ரககதமனறம எசசரகட தசயத ர. தசஞசய!ன கமல

படதயடபபதறக ஒர தபரய டச9யம தய 4 ய!ரபபத வம ததன

ததரயபபடதத ன.

இநதச தசயத க டதம ப!ரதவ!சங அDவ!ல த க பஙத ணட

தடதடதத ர. மநத4 கல சட சடப கடட, கய சட க ட ர. சடபய!ல

ய ரம கய சட தச லலத தண!யவ!லடல. 4 ஜகம ரடய _x0019_வ பகக

மணம தசயத த டக மறதத ல யததததறகத தய 4 கவணடம.

மநநற வ4ர டD டவததக த ணட மபபத ய!4ம வ4ர ள அங ய

டச9யதகத ட சணட கப மடயம ? '_x0019_வ பகக உங ள தபணடணக

த டங ள' எனற தச லலவம ய ரககம டதரயம வ4வ!லடல.

இநத _x0019_டலடமய!ல, உப ததய யரன பதலவன சகம 4ன எழநத

கய சட கற மன வநத ன. _x0019_வ ப!ன க ரகட டய மறதத வ!

கவணடயத த ன எனற அவன டதரயம யக கற ன. '_x0019_வ ப

படதயடதத வநத ல வ4டடம. இநதக க டடககள இரநத த ணட

கடறநதத ஆற ம தம _x0019_வ ப!ன பட டD எதரதத _x0019_ற ல ம.

ம 4 ஷட4ததல சவ ஜ ம 4 ஜ இநத தரமதடத 4கபபதற க

Dமப!ய!ரக ற ர. அவரககச தசயத அனபப! ல ட யம _x0019_மமடய

உதவ!கக வரவ ர. _x0019_ க கப ய அட தத வர கறன' எனற ன.

ப!ரதவ!சங ம வம சநகத ஷமடநத சகம 4ட ம 4 ஷட4ததகக

அனபப இடசநத ர.

ம சம ததப தபWரணமயனற இ4வ ம லதடயச சகம 4ன சநததத,

த ன சவ ஜ ம 4 ஜ வ!ம தத கப ப கப வடதத ததரவ!தத வ!ட

க ட ன. இநதக ரயதடதத த ன தசயத மடதத ல, ம 4 ஜ ம

ம ழநத ம லதடயத தகக மணம தசயத த டக இடசயல ம எனறம

கற ன. ம லதககம இநத _x0019_மப!கட ஏறபடத. ஆ லம சகம 4டப

ப!ரவத அவளககப தபரநதனபதடதயD9ததத. அபதப ழத த ன "எனட

மறநதவ! தர ள" எனற அவள மமர க கற ள. சகம 4னம "ஏக ழ

ஜனமததலம மறக ம டகன" எனற சததயம தசயத த டதத ன.சகம 4ன கப யச சல _x0019_ டDகத லல ம ப!ரதவ!சஙககக மறற

மநதர ள தரகப தட தசயத அவரடய ம உறதடயக கடலதத ர ள.

'சவ ஜய வத இஙக வரவத வத; _x0019_க த ரயம. சகம 4ன

டபததயக 4ன; உல ம ததரய தவன; ஏகத கப ய!ரக ற ன. அவன

சவ ஜடயப ப ரபபகத _x0019_சசயமலடல; _x0019_வ பன சம த ம தசயத

த ளவகத _x0019_லம,' எனற ர ள.

ம லதயம ஒர தவற தசயத ள. ஒர _x0019_ ள தநடதய!ம ப!ரயம யப

கபசக த ணடரநத கப த சகம 49ம த ன த ணடரநத தடலப

பறறச தச லல, தனட அவனகக லய ணம தசயத த டக

கவணடதமனற கவணடக த ண ள. இத ல ப!ரதவ!சங ன மம

அடகய ட ம றவ!டத. 'சங \தம தச லலக த டககம வ!ய ஜததல

இபபடய என தபணண!ன மதடத அநதபப வ! வசபபடதத வ!ட ன!'

எனற எணணம அவரககப தபரதம ஆதத4 மடடயத. அடதவ!,

_x0019_வ பககக த டபபகத _x0019_லம எனற எணண! ர. தபரய தபரய 4 ஜபதத4

மனர ள ஏறத கவ தம ல யர ளககப தபண த டதத வ