Wisdom of the evening - 1 books and stories free download online pdf in Gujarati

સાંજનું શાણપણ - 1

ાંજનું શાણપણ

 • □●  તમારીઆસપાસવેલની જેમ વીંટળાયેલ 

        બાળકનાં હાથ,  પ્રભુએ તમને પ્રભુએ 

         પાઠવેલી શુભેચ્છા છે.

 • □● સબંધોનીઆંટીઘુંટીઉકેલતા ઉકેલતા           

        આપણે  સમય જતાં એટલાં ચાલાક થઈ 

      જઈએ કે,પોતાની જરૂરિયાત મુજબ દોર 

       ખેંચતા અને ઢીલ દેતા શીખી જઈએ છીએ.

 • □● ઊંચાઈપરપહોંચવાના આનંદમાં હંમેશા 

        પગથિયા ભુલાઈ જાય છે.જેમણે તમારો 

        ભાર વહ્યો છે.

 • □●ઘણીવારસબંધમાંપડેલ ઘસરકા ઉંડા 

          ઘાનું કામ કરે છે. રુઝાય તો જાય ,પણ 

      નિશાન રહી જાય.

 • □●જિંદગીમાંમૈત્રીનાંઘણાં અવસર આવશે 

       પણ,અવસર  માટે થતી મિત્રતાથી બચવું.

 • □●વિશ્ર્વાસઘાતસબંધની ધોરી નસને 

        કાપતી કરવત છે.

 • □●સબંધજ્યારેસમજણનું સ્થાન સમજૂતી,

        સંવાદનું સ્થાન ખુલાસા લઈલે ત્યારે પાછું

       વળી જવું.

 • □●  જેમઅજવાળાનીગેરહાજરીથી ટેવાઈ 

       ગયા પછી દેખાવા લાગે, તેમ દરેક 

        વિપરીત પરિસ્થિતિને મનથી સ્વીકાર 

     કરી લેવાથી તેમાંથી નીકળવાનો રસ્તો

    સાફ દેખાવા લાગે.

 • □● લાગણીનોવ્યવહારકરતાં પહેલાં પાત્રની

       ઉંડાઈ માપી લેવી.છીછરુ  છલકાઈ જાય 

        ને ઉંડું ક્યારેય   ભરાય.

 • □●કાશ...

      જો માણસાઈની માર્કશીટ હોત,

      નંબર વધારવાની હોડ તો લાગત.

 • □●ધીરજ મા-બાપ નાં શબ્દકોશ નો 

      સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ શબ્દ.

 • □●ગમેતેવાંજ્ઞાની માણસ પર જ્યાં સુધી 

      સફળતાનો થપ્પો લાગતો નથી,કોઈ તેની

     નોંધ લેતું નથી.

 • □● સબંધમાંજતુંકરવાની ભાવના સારી પણ 

       જ્યારે તે એકપક્ષીય હોય,સબંધ અકાળે 

       મૃત્યુ પામે.

 • □●એકસ્ત્રીમાટે સ્વાભિમાન જાળવવું  

        રોજીંદી કવાયત છે.

 • □●કોઈપણનિર્ણય, નાનોકે મોટો,મુશ્કેલ કે 

    આસાન લઈ લીધા પછી અમલ  કરતા 

    પહેલા,થોડો વખત થોભી જવું.

 • □● જિંદગીનીરેસમાંઆંધળી દોટ મુકતા 

      આપણે ,ઘણીવાર જીવતા હોવાનો અહેસાસ 

     ભુલી જઈએ છીએ.

 • □●લેતીદેતીનો...તોલમાપનો..વ્યવહાર 

      ખતમ થઈ જાય છે,ત્યારે ખરી દોસ્તીની 

     શરૂઆત થાય છે.

 • □●બાળકનીનિર્દોષઆંખમાં ચાલાકી અંજાઇ 

     જાય,  વિશ્ર્વની સૌથી મોટી નિષ્ફળતા છે.

 • □● સબંધમાંજ્યારેઅવિશ્ર્વાસની ગાંઠ પડી

         જાય, તે સ્થાનેથી લાગણીનો પ્રવાહ  ફંટાઈ 

          જાય છે.

 • □●દુનિયામાંઘણાંલોકો એવા છે,જેમનાં માટે 

    જિંદગી  એક દર્દ છે,તેના માટે નાનાં મોટાં 

    દુઃખની કોઈ વિસાત નથી.

 • □● આપણેબાળકનેપ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કઈ 

      શીખવવાની કોશીશ નથી કરતાં ત્યારે,

    બાળક સૌથી વધું શીખે છે.

 • □●સામેવાળાનોતમારીસાથેનો વ્યવહારનો

     ઘણો બધો આધાર તમારા અભિગમ પર 

    રહેલો છે.

 • □●તમેકોઈનાંશબ્દ તો ચોરી શકો પણ 

    કોઈનાં વિચાર નહી, દરેક વ્યક્તિ માટે 

   બારાક્ષરીનાં અલગ અલગ અક્ષર અલગ 

    અર્થ લઈને આવે છે.

 • સબંધોગરીબ ડોસીનાં ગોદળા જેવા હોય

     ,ટેભા લેવા પડે,સાધવા પડે,સાચવવા પડે,

     થીંગડાં મારવાં પડે,જર્જરીત થાય તો પડ 

     પણ  ચડાવવું પડે ,છતાં વખત આવ્યે ઢાલ 

       બને.

 • □●ઘણીવારજિંદગીનેસમજી લેવાની            
 • ઉતાવળમાં  અને સમજાય ગઈ છે  એવાં 

 વહેમમાં જિંદગી એક વણઉકેલ કોયડો બની

  જાય છે.

 • □● મનસાથેકરેલાં વધુ પડતાં સમાધાન, ક્

     ક્યારેક વિદ્રોહ બનીને ફુટે છે,ક્યારેક બિમારી

   રૂપે તો ક્યારેક તુટેલાં સબંધ રૂપે.

 • □●લાગણીઅનેપ્રેમનાં મોતીને વિશ્ર્વાસનાં

      દોરાથી ગુંથીએ ત્યારે ઘર  બને.

 • □● દોસ્તીમાંગુણાકારભાગાકાર નથી હોતાં

      એમાં એક અને એક અગિયાર પણ થાય.

 • □●એકબીજાનાંદરેકવિચાર  સાથે સહમત  

       થવું  દોસ્તી નથી, બે વિરૂધ્ધ દિશામાં

      ઊભા રહીને પણ સાથે રહેવું   દોસ્તી છે.

 • □●એકબીજાનેઅનુકૂળથઈ ને રહેવું અને 

    એનાં માટે કોઈ એકનો પ્રવાહ અવરોધાઈ 

   સમાજવ્યવસ્થા છે,પરંતું પ્રેમમાં તો અવિરત  વહેતાં રહેવાની સગવડ હોય છે.

  ધબકતા રહેવા માટે  જરૂરી છે.